ข่าว > การศึกษา > 4 รายวิชาจากภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

share
Facebook
Twitter

4 รายวิชาจากภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

12 มกราคม 2565

พบกับ 4 รายวิชาจากภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา ป.ตรี ที่สนใจเรียนต่อด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการ Upskill/Reskill การสอนของตน เตรียมสมัครได้เลย

รายวิชาระดับปริญญาโท
- 468 540 เทคโนโลยีกับการศึกษาร่วมสมัย
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัยสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน
- 468 542 วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา
งานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา แนวทางการวิจัยที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาทางเทคโนโลยีการศึกษา การเขียนโครงร่างการวิจัย และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีการศึกษา
- 468 568 การออกแบบระบบการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษา
ทฤษฎี องค์ประกอบและโครงสร้างของการออกแบบการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษา การประยุกต์ทฤษฎีการออกแบบการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษาในสภาพต่างๆ ของการเรียนการสอนและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้าง การทดลองใช้และการประเมิน ประสิทธิภาพโปรแกรมการสอน
- 468 569 สัมมนาสื่อสมัยใหม่เพื่อการเรียนรู้
เทคนิค วิธีการและแนวทางปฏิบัติในการนำสื่อสมัยใหม่ประเภทต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา สื่อมัลติมีเดีย สื่อดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ การเลือกเพื่อนำไปจัดนิทรรศการ การฝึกอบรม และการจัดสัมมนา มีการศึกษานอกสถานที่

- ค้นหาความชอบและความถนัดของตนเอง
- นำความรู้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดการสอนได้
- หากผ่านเกณฑ์ เทียบโอนได้ไม่ต้องเรียนซ้ำ
- ได้ประกาศนียบัตรไว้สะสมลง Portfolio

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 มกราคม 2565
ที่เว็บไซต์ https://lifelong.su.ac.th
.
พิเศษ! ส่วนลด 20% สำหรับ
* นักศึกษา ม.ศิลปากร
* ศิษย์ที่สำเร็จการศึกษาจาก ม.ศิลปากร
* บุคลากรที่สังกัดใน ม.ศิลปากร
* ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ชุดวิชาในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรฝึกอบรมในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 หลักสูตร

อย่าลืมกด Like และติดตามข่าวสารรายวิชาหรือหลักสูตรอื่น ๆ ได้ที่ Facebook Fanpage SU4Life และเว็บไซต์ https://lifelong.su.ac.th

พบปัญหา/ข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่
โทร. 06-5936-5560
Line ID : su4life
Inbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn/