ข่าว > การศึกษา > ว้นที่ 27 มกราคม 2565

share
Facebook
Twitter

ว้นที่ 27 มกราคม 2565

10 มกราคม 2565

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ SUITCOP 2021 ครั้งที่ 4

การ Monitor ระบบเครือข่ายด้วยโปรแกรม ZABBIX วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 9.30 - 11.30 น.

สำหรับบุคลากรที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผู้ที่สนใจทั่วไปของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรรวมทั้งผู้สนใจทั่วไป จำนวน 50 คน