ข่าว > การศึกษา > ขอเชิญ

share
Facebook
Twitter

ขอเชิญ

27 ตุลาคม 2564

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน ร่วมประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนางานบริการของสำนักดิจิทัลเทคโนโลยีต่อไป ร่วมประเมินได้ที่ https://forms.gle/FM7C2KdbYrZ87NeZ9

หลังจากปิดรับแบบประเมิน มีการสุ่มจับแจกของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ

อ่านต่อ...