หน่วยงาน > ส่วนราชการ

สำนักบริการวิชาการประวัติ

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2538 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารงานของสำนักบริการวิชาการ พ.ศ. 2538 เป็นโครงการทดลองการจัดตั้งหน่วยงานอิสระที่ไม่เป็นหน่วยราชการ ภายใต้การกำกับ ของมหาวิทยาลัย ดำเนินงานในลักษณะวิสาหกิจ และมีหน้าที่หารายได้ ให้มหาวิทยาลัยโดยการให้บริการวิชาการ

อนึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรได้จดทะเบียนที่ปรึกษาไว้กับกระทรวงการคลัง เป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 856 ให้บริการในฐานะที่ปรึกษากับหน่วยงานภาครัฐ

วัตถุประสงค์

  1. เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย และ/หรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัย รับผิดชอบการบริหารโครงการ ซึ่งเน้นการให้บริการวิชาการแก่สังคมในเชิงธุรกิจเป็นหลัก
  2. บริการวิชาการในสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน และ/หรือ สาขาที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการให้บริการ
  3. ประสานงานและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะวิชา และ/หรือ หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ในกรณีที่เป็นโครงการสหวิทยาการ
  4. ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และทักษะในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และเพิ่มประสิทธิผลในลักษณะของการดำเนินการทางธุรกิจ

พันธกิจ

เพื่อบริการทางวิชาการให้แก่หน่วยงานโดยทั่วไป บนพื้นฐานของศักยภาพที่มีในมหาวิทยาลัย สอดรับกับความต้องการของสังคม นำมาซึ่งรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย และเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

ค่านิยมร่วม

มุ่งมั่นให้บริการ สุภาพ อดทน ใส่ใจ ใฝ่รู้ อยู่เป็นทีม

เว็บไซต์

http://www.suas.su.ac.th/