ข่าว > การศึกษา > การเปิด– ปิด ประตูมหาวิทยาลัย

share
Facebook
Twitter

การเปิด– ปิด ประตูมหาวิทยาลัย

19 มกราคม 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

เรื่อง  มาตรการด้านความปลอดภัยภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์และการเปิด– ปิด ประตูมหาวิทยาลัย

_____________________

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ชัดเจน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จึงประกาศแนวทางการดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และการเปิด - ปิด ประตูมหาวิทยาลัย ดังนี้

การผ่านเข้า-ออก และการเปิด-ปิด ประตูมหาวิทยาลัย

๑. ประตูทรงพล (ประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัย)

เปิดทุกวัน ตลอดเวลา 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามหาวิทยาลัยในช่วงเวลา ๒๒.๐๐- ๐๔.๐๐ น.หากกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนแก่พนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อบันทึกข้อมูลการเข้า-ออก ส่วนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรที่ประสงค์จะผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยในช่วงเวลาดังกล่าวจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ/พนักงาน หรือบัตรนักเรียน/นักศึกษา แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบ

๒. ประตูเหนือวัง(ประตูด้านหลังมหาวิทยาลัย) 

 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา ๐๕.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.

 วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา ๐๕.๓๐ - ๑๙.๐๐ น.

 วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิด

๓. ประตูโรงเรียนสาธิตฯ  

 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา ๐๕.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.

วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา ๐๕.๓๐ - ๑๙.๐๐ น.

 วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิด

๔. ประตูทับแก้ว(ประตูด้านหอพักชายทับแก้ว ๑)

 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

 วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิด 

๕ ประตูมาลัยแมน(ประตูด้านคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

 วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิด 

การระมัดระวังทรัพย์สินและการแจ้งเหตุ

ขอให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน ช่วยกันดูแลและระมัดระวังทรัพย์สินทั้งของส่วนตัวและของราชการ หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย หรือพบบุคคลที่อาจเป็นอันตราย ขอให้แจ้งศูนย์รักษาความปลอดภัย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔ ๒๕๕ ๐๙๐ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว

ประกาศณวันที่ 18 มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมชาย  สำเนียงงาม

รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร