ข่าว > กิจกรรม > รายงานจากโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักกันบุคคลเสี่ยงในพื้นที่ (Local Quarantine) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

share
Facebook
Twitter

รายงานจากโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักกันบุคคลเสี่ยงในพื้นที่ (Local Quarantine) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

23 พฤษภาคม 2564

รายงานจากโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักกันบุคคลเสี่ยงในพื้นที่ (Local Quarantine)
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2564 เป็นวันที่สองที่เปิดให้บริการ ภายใต้การดำเนินการของจังหวัดเพชรบุรี

สถานที่ : หอพักนักศึกษา 5 (ห้องพัดลม)และ 6 (ห้องปรับอากาศ) มีผู้เข้าข่ายความเสี่ยงสูงทั้งหมดจากโรงงานแคลคอมพ์ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรีจำนวน 112  ราย
คงเหลือจำนวนเตียงว่างสูงสุด 968 เตียง

มหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะหน่วยงานของรัฐบาลและตามนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัย และนวัตกรรมที่ขอให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศให้ความอนุเคราะห์พื้นที่หากมีการร้องขอจากทางจังหวัด ส่วนการดำเนินงานในพื้นที่Local Quarantine ซึ่งเป็นพื้นที่หวงห้ามอยู่ในความดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ที่มาจากจังหวัด บุคคลทั่วไปรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยไม่สามารถเข้าได้ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทุกคน

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดเขตพื้นที่ของLocal Quarantine และการสัญจรโดยรอบ ให้แยกเด็ดขาดจากการใช้งานของประชาคมในวิทยาเขต หากมีความขัดข้องและไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้