ข่าว > กิจกรรม > ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร

share
Facebook
Twitter

ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร

29 เมษายน 2564

ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ทำงานมาแล้ว 1 ปี ร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ได้ที่ Link : https://itas.nacc.go.th/go/iit/56t4lo หรือผ่าน QR Code ที่ปรากฏบนเอกสารที่แนบมาพร้อมนี่ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารสรุปข้อมูลผลดำเนินงานที่สำคัญที่แนบมาเพื่อใช้ประกอบการตอบแบบสอบถาม และหากประสงค์ทราบรายละเอียดของข้อมูลให้ไปที่เว็บไซต์ https://www.su.ac.th/th/ita_home.php


อ่านต่อ...