ข่าว > สมัครงาน > กองแผนงาน รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

share
Facebook
Twitter

กองแผนงาน รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

23 มีนาคม 2564

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานในสังกัด งานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน  กองแผนงาน  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาโท หรือเทียบเท่าได้ไมต่ำกว่านี้ ทางการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์    วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  สถิติ  หรือ สังคมศาสตร์  มีความรู้ความสามารถในการศึกษา และวิเคราะห์ปัญหา  ข้อมูลและสรุปผล  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี  (Microsoft  Office)  มีความรู้ความสามารถในการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำรายงานสรุป และประสานงานโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  ผู้สมัครสามารถ  download  ใบสมัครได้ที่ www.president.su.ac.th/personnel  หรือขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน  มหาวิทยาลัยศิลปากร       ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์  โทร. 0 2849 7547  โทร. 0 2849 7547   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564  ในวันและเวลาราชการ