ข่าว > กิจกรรม > ขอความร่วมมือ

share
Facebook
Twitter

ขอความร่วมมือ

19 มีนาคม 2564

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอความร่วมมือนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร แสดงความคิดเห็นกรอกแบบสำรวจการใช้ SU SMART APP ว่าท่านใช้ Feature ใดมากที่สุด และต้องการให้มี Feature ใดเพิ่มเติม (ระบบจะทำการบันทึกด้วยอีเมล  xxxxx_x@silpakorn.edu ของท่านเมื่อส่งแบบฟอร์มนี้) ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการกรอกแบบสำรวจนี้เป็นอย่างสูง มหาวิทยาลัยจะนำข้อมูลนี้ไปพัฒนา SU SMART APP ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
อ่านต่อ...