ข่าว > สัมมนา > สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

share
Facebook
Twitter

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

08 มีนาคม 2564

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ตลอดจนนิสิต นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่สนใจเข้าร่วม>>>>
<<<<อบรม "โครงการส่งเสริมความรู้การใช้โปรแกรมสำนักงาน(ไมโครซอฟท์) " ดังนี้
1. หลักสูตร Microsoft 365 และOffice Proplus 2019
-อบรมแบบออนไลน์
-อบรมในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564  เวลา 08.30 – 16.30 น.
-รับจำนวน 50 ท่าน

2. หลักสูตร PowerApps & Power Automate
-อบรมในห้องปฏิบัติการ ชั้น2 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
-อบรมในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
-รับจำนวน 40 ท่าน
------------------------------------
อบรมแบบออนไลน์โดยผ่าน MS Teams
เมื่อผู้สมัครดำเนินการสมัครเรียบร้อยแล้วทางทีมผู้จัดอบรมจะแจ้งลิงก์ สำหรับเข้าอบรมออนไลน์ให้ทราบทางอีเมล์ของผู้สมัครต่อไป
-------------------------------------
สมัครเข้าร่วมการอบรมได้ตามlinkนี้ http://bit.ly/3v4AahV
หรือ QRcode