การสมัครเข้าศึกษา

การสมัครเข้าศึกษา

บุคลากรที่สังกัดหน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม รวมทั้งนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีความสนใจเข้าทำงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ต้องไม่พลาด!!!


บุคลากรที่สังกัดหน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม รวมทั้งนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีความสนใจเข้าทำงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ต้องไม่พลาด!!!

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดสอนรายวิชาด้านนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม ให้กับบุคคลทั่วไป โดยรายวิชาที่เปิดสอนเป็นรายวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต่อไปนี้

๐ หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (เปิดสอน 3 รายวิชา)

๐ หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม (เปิดสอน 1 รายวิชา)

● ทุกรายวิชาเปิดสอนในระบบคลังหน่วยกิต ดังนั้นผู้เรียนจึงสามารถสมัครเข้าเรียนรายวิชาใดก็ได้ที่สนใจและถนัดโดยไม่ต้องผ่านการสอบเข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตร อีกทั้งเรียนรายวิชาไหนก็ชำระเงินค่าธรรมเนียมในรายวิชานั้น ไม่ต้องเสียค่าเทอมทั้งเทอมในอัตราสูง

● แต่ละรายวิชาสามารถสะสมผลการเรียนและหน่วยกิตได้ 5 ปี หากผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผล (ได้เกรด B ขึ้นไป) โดยจะได้รับ transcript และประกาศนียบัตรรับรองที่สามารถโอนผลการเรียนและหน่วยกิต ดังนั้นเมื่อเข้ามาเป็นนักศึกษาในหลักสูตร  ไม่ต้องเรียนวิชาที่เรียนผ่านแล้วซ้ำอีก ส่งผลให้จบการศึกษาได้เร็วขึ้น

● รับสมัครผ่านระบบ SU4Life ที่ https://lifelong.su.ac.th

ระหว่างวันที่ 14 - 25 มิถุนายน 2564

● มอบส่วนลด 20% สำหรับ

- นักเรียนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- นักศึกษาและบุคลากรซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิษย์เก่าซึ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
- ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

- โทรศัพท์หมายเลข 06-5936-5560
- Line ID : su4life

● สามารถดูขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ SU4Life ได้ที่ http://1ab.in/bebx

● รายวิชาระดับปริญญาโท จำนวน 3 วิชา
 


510 630 การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ 8,000 บาท (64 ชั่วโมง)

- คำอธิบายรายวิชา : หลักการทางเคมีและฟิสิกส์สำหรับการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของยาเสพติดและแอลกอฮอล์ สารเคลือบผิว ดิน เส้นใยและแก้ว เศษวัตถุระเบิด เขม่าดินปืน วัตถุพยานในเหตุเพลิงไหม้ เทคนิคการเลือกตัวอย่าง เทคนิคการเตรียมตัวอย่าง วิธีการทางสถิติสำหรับข้อมูลทางเคมี ฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนอุบัติเหตุบนท้องถนน การตกจากที่สูง วิถีกระสุน และสาเหตุเพลิงไหม้ การตรวจพิสูจน์อาวุธปืน เอกสาร ลายพิมพ์นิ้วมือแฝง และการปลอมแปลงเลขตัวถังพาหนะและเลขเครื่องยนต์
- หลักสูตรที่ให้ปริญญาซึ่งสามารถเทียบโอนผลการเรียนหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ หากผ่านการวัดผลตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ได้ผลการเรียนในระดับ B ขึ้นไป) :

๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

เหมาะสำหรับ :
- บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
- นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์


 
510 690 หลักการ จริยธรรม และวิชาชีพทางนิติวิทยาศาสตร์ 6,000 บาท (45 ชั่วโมง)

- คำอธิบายรายวิชา : ประวัตินิติวิทยาศาสตร์ แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์และเชิงนิติศาสตร์ที่เกี่ยวกับพยานหลักฐานและการพิสูจน์ กระบวนการการประมวลเหตุการณ์ การเก็บรวบรวมและการรักษาพยานหลักฐาน มาตรฐานในการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนิติวิทยาศาสตร์ จริยธรรมและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับนิติวิทยาศาสตร์
- หลักสูตรที่ให้ปริญญาซึ่งสามารถเทียบโอนผลการเรียนหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ หากผ่านการวัดผลตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ได้ผลการเรียนในระดับ B ขึ้นไป) :

๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

เหมาะสำหรับ :
- บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
- นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์


 
510 691 นิติเวชศาสตร์และนิติพยาธิวิทยา 6,000 บาท (45 ชั่วโมง)

- คำอธิบายรายวิชา : หลักการทางชีววิทยาสำหรับนิติวิทยาศาสตร์ สรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์เบื้องต้น พันธุศาสตร์และการวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ หลักพื้นฐานทางนิติเวชศาสตร์และบทบาทของนิติพยาธิวิทยาในการสืบสวนคดีอาชญากรรมและการตาย  การตรวจชันสูตรพลิกศพและการผ่าศพเพื่อหาสาเหตุและพฤติการณ์การตาย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายในนิติเวชศาสตร์
- หลักสูตรที่ให้ปริญญาซึ่งสามารถเทียบโอนผลการเรียนหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ หากผ่านการวัดผลตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ได้ผลการเรียนในระดับ B ขึ้นไป) :

๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

เหมาะสำหรับ :
- บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
- นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

● รายวิชาระดับปริญญาเอก จำนวน 1 วิชา510 600 บูรณาการศึกษาทางนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 9,000 บาท (45 ชั่วโมง)

- คำอธิบายรายวิชา : นิติวิทยาศาสตร์สำหรับกระบวนการยุติธรรม  การประสานงานระหว่างหน่วยงานและบุคลากรในระบบงานยุติธรรม นิติวิทยาศาสตร์เพื่องานสิทธิมนุษยชน แนวคิดพระราชบัญญัติมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์สำหรับงานยุติธรรม นิติวิทยาศาสตร์เพื่อการควบคุมอาชญากรรมและหลักนิติธรรม งานวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรมในปัจจุบันและที่กำลังปรากฏ
- หลักสูตรที่ให้ปริญญาซึ่งสามารถเทียบโอนผลการเรียนหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ หากผ่านการวัดผลตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ได้ผลการเรียนในระดับ B ขึ้นไป) :

๐ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม

เหมาะสำหรับ :
- บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี
- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต


อ่านต่อ...