ข่าว

การศึกษา

images

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดทำประกันภัยโควิด-19 ให้นักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ในสังกัด...

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดทำประกันภัยโควิด-19 ให้นักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่เกิดการระบาด รุนแรงในวงกว้างขึ้นและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้จัดทำกรมธรรม์คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (2019-nCov) กลุ่ม ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)เพื่อให้ความคุ้มครองแก่นักเรียนและนักศึกษาทุกระดับชั้น (ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และปริญญาตรี-เอก) โดยมีระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 – 29 มีนาคม 2564 และมีผลคุ้มครองตั้งวันที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป (14 วันนับจากวันทำกรมธรรม์) ดังนี้ความคุ้มครอง การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (2019-nCov) จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาทความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลจากการติดชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus จำนวนเงินเอาประกันภัย 10,000 ต่อปีโดยในส่วนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยเเละประถมศึกษา)และอาจารย์ดวงนภา ศรีนันทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ได้สนับสนุนงบประมาณจัดทำกรมธรรม์ให้กับเด็กนักเรียนปัจจุบันทุกคนทั้งนี้มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการทำสัญญากรมธรรม์เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 และจะมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป (14 วันนับจากวันทำกรมธรรม์)โดยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณดวงเดือน แก้วมณี งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โทรศัพท์ 062-4426469


รายละเอียด
images

บุคคลภายนอกงด เข้า-ออก...

1. บุคคลากรภายใน โปรดสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ และแสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้า-ออก มหาวิทยาลัย2. บุคคลภายนอก โปรดสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ และบันทึกข้อมูลเข้า-ออก ระบุธุระที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน3. ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้า-ออกมหาวิทยาลัย กรณีนำส่งสิ่งของ/อาหาร ให้ปฏิบัติตามข้อ 2 อย่างเคร่งครัดทั้งนี้ ถือปฏิบัติตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 (มาตรการ 24 ชั่วโมง)


รายละเอียด
images

ประกันภัยโควิด-19...

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดทำประกันภัยโควิด-19 ให้พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่เกิดการระบาด รุนแรงในวงกว้างขึ้นและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลยั ศิลปากร ได้มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากรในทุกพื้นที่และ ต้องการให้ทุกคนปลอดภัยจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้จัดทำกรมธรรม์คุ้มครองการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนาCoronavirus (2019-nCov) กลุ่ม ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคลากรทุกคนที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท”พนักงานชั่วคราว และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยประเภทลูกจ้างชั่วคราว”ซึ่งเป็นบุคลากรที่ไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล เพื่อช่วยบรรเทาความเสี่ยงให้แก่บุคลากรและเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานได้อย่างสบายใจ มากขึ้น โดยมีระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 – 29 มีนาคม 2564 และมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป (14 วันนับจากวันทำกรมธรรม์) ดังนี้ความคุ้มครองจานวนเงิน เอาประกันภัย (บาท)การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (2019-nCov) 100,000ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus ต่อปี 10,000ในส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างประจำได้รับความคุ้มครองตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำกรมธรรม์ประกันกลุ่ม ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว


รายละเอียด
images

งดจ่ายกระแสไฟฟ้า...

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จะดำเนินการซ่อมแซมสายกำลังไฟฟ้าแรงสูง บริเวณสถานีไฟฟ้าย่อย ๑๑๕/๒๒ เควี ไปจนถึงบริเวณหน้าโรงอาหารเพชรรัตน ในวันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.   ส่งผลให้ไม่สามารถจ่ายไฟเข้าระบบ เพื่อจ่ายภายในมหาวิทยาลัยได้ มหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในวันและเวลาดังกล่าว    มหาวิทยาลัยฯใคร่ขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน/คณะวิชา ช่วยตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำอาคารว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ หลังจากดำเนินการจ่ายกระแสไฟ อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุขัดข้องประการใด สามารถแจ้งเหตุมาที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โทร.๒๒๒๒๒/๒๒๑๒๑ ภายนอก ๐๓๔-๒๕๕-๐๙๐


รายละเอียด
images

ถ้านายไม่ห่างกัน..พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว...

ถ้านายไม่ห่างกัน..พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว


รายละเอียด
images

กำหนดแนวทางเพื่อขอความร่วมมือ...

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กำหนดแนวทางเพื่อขอความร่วมมือจากผู้พักอาศัยในเรื่องแนวปฏิบัติการพักอาศัยและการเข้า - ออก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ดังนี้๑. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เปิดช่องทางการสื่อสารของผู้พักอาศัย โดยจัดตั้งไลน์กลุ่มผู้พักอาศัย ขอความร่วมมือผู้พักอาศัยทุกท่านตอนรับการเข้าร่วม เพื่อจะได้นำเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหว ให้ผู้พักอาศัยทราบพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ จากผู้พักอาศัยทุกท่าน๒. การเปิด - ปิด ประตู ทางเข้า - ออก ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จะเปิดเฉพาะประตูถนนทรงพลเพียงประตูเดียวเท่านั้น ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.๓. หากบุคลากรมีความจำเป็นในการเข้า - ออก ในช่วงเวลาที่ประตูปิด โปรดแสดงบัตรและกรอกข้อมูลลงสมุดบันทึกที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย๔. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ขอความร่วมมือผู้พักอาศัยทุกท่านโปรดงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น๕. หากบุคคลในครอบครับของผู้พักอาศัย มีอาการผิดปกติที่แสดงว่าอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โปรดแจ้ง กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โทร. ๐ ๓๔๒๕๓ ๘๔๕ หรือนอกเวลาที่ ศูนย์รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร.ภายใน ๒๒๒๒๐ ภายนอก ๐ ๓๔๒๕๕ ๐๙๙ ***********ขอให้บุคลากรทุกท่านติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยศิลปากร อย่างใกล้ชิด *****************


รายละเอียด
images

ประชาสัมพันธ์...

ชะลอการชำระหนี้ค่าน้ำ-ค่าไฟ และค่าเช่าหอพัก ในปีการศึกษา 2563


รายละเอียด
images

นักศึกษาเงินกู้ กยศ. และ กรอ. ...

นักศึกษาเงินกู้ กยศ. และ กรอ. โปรดชะลอการชำระค่าส่วนต่างไปก่อน และรอประกาศของมหาวิทยาลัยอีกครั้งนักศึกษาทุกคนที่ยังไม่ชำระเงินค่าส่วนต่าง ๆ ที่ติดไว้กับทางมหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนภาคฤดูร้อนผ่านช่องทางต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้ตามปกติ


รายละเอียด
images

เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาควิชาศึกษาทั่วไป...

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาควิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ติดต่อสอบถาม ⭐️Facebook: G&E Center, Silpakorn University ⭐️E-mail: silpakorn.eep@gmail.com ⭐️ติดต่อสอบถาม 034-271514 (ในวันและเวลาราชการ)ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (G&E Center)


รายละเอียด
images

จุดคัดกรอง COVID-19 ก่อนเข้าห้องสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562...

นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอบโปรดอ่านตามข้อแนะนำและปฏิบัติตามมาตรการต่างๆในการดำเนินการสอบปลายภาคอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวประกาศ : เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (Coronavirus Diseases 2019) ในการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562


รายละเอียด
images

มาตรการป้องกัน...

ประกาศ : เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (Coronavirus Diseases 2019) ในการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562เนื่องจากเชื้อโรคดังกล่าวได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆของโลก มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ในการดำเนินการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2562 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษา และบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยจะทําการฉีดพ่นน้ํายา ฆ่าเชื้อ บริเวณ โรงอาหาร คณะโบราณคดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะ มัณฑนศิลป์และอาคารศูนย์เรียนรวม 3 และ หลังจากฉีดพ่นน้ํายาแล้วจะทําการปิดอาคารต่างๆ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จึงขอความ ร่วมมือคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา หลีกเลี่ยงการเข้าไปในตัวอาคารดังกล่าวในวันที่ 2 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไปขออภัยในความไม่สะดวกงานอาคารวังท่าพระ กองกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19


รายละเอียด
images

คณะวิทยาการจัดการ...

เปิดรับสมัครแล้ว ปริญญาโท + ปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Lucerne University of Applied Sciences and ArtsLucerne, Switzerland


รายละเอียด
images

Thai Bull Pharm Sci Indexed in TCI-Tier 1 (2020-2024)...

We are delighted to announce that the Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences (Thai Bull Pharm Sci) published by Faculty of Pharmacy, Silpakorn University has passed the Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)’s 4th round of re-evaluation for Thai journals and is now officially indexed in TCI-Tier 1, effective from January 1, 2020 to December 31, 2024.Authors are kindly invited to submit the manuscript containing original and substantial work for publication in the journal via an online submission at the website (www.tci-thaijo.org/index.php/TBPS).วารสารไทยไภษัชยนิพนธ์ (Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences) โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพจาก TCI (Thai-Journal Citation Index Center) รอบที่ 4 และถูกจัดเป็น วารสารกลุ่มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2567ขอเชิญส่งต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ของวารสาร (www.tci-thaijo.org/index.php/TBPS)


รายละเอียด
images

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ SU-TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน...

ค้นหาข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่ http://admission.su.ac.th/std_interview_search.php โดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชน/หมายเลขพาสปอร์ต เพื่อค้นหาข้อมูล


รายละเอียด
images

คู่มือ TCAS63...

คลิกดูคู่มือ TCAS63


รายละเอียด
images

ลงทะเบียนเรียน...

เช็คกำหนดวันเวลาให้ชัวร์ แล้วเข้าไปลงทะเบียนกันง่ายๆ ผ่านแอป SU SMART PLUS ที่สามารถทำทุกอย่างได้ครบจบในหนึ่งแอป ทั้งลงทะเบียนเรียน เพิ่ม/ถอนวิชา ไปจนถึงจ่ายเงินค่าเทอม ! รวดเร็วทันใจและสะดวกสบายทุกขั้นตอนสำหรับใครที่ยังไม่มีแอป SU SMART PLUS ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยทั้งทาง App Store และ Google Play


รายละเอียด
images

มหาวิทยาลัยศิลปากรก้าวสู่อันดับโลก...

Times Higher Education World University Rankings 2020อันดับที่ 4 ร่วมของประเทศ


รายละเอียด
images

มหาวิทยาลัยศิลปากร...

ได้รับการพิจารณาให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์ระดับสูงสุดที่ได้รับเครื่องหมาย 5 ดาวจาก QS Star Rating System- ด้าน Art & Culture (ศิลปะและวัฒนธรรม)- ด้าน Innovations (ด้านนวัตกรรม)- ด้าน Employability (ด้านการมีงานทำของบัณฑิต)- ด้าน Internationalization(ความรู้จักระดับนานาชาติ)


รายละเอียด
images

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์...

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณทิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นอีกหลักสูตรที่น่าใจมากสำหรับใครที่รักงานออกแบบ สร้างสรรค์ผลงาน ชอบใช้ความคิดสร้างสรรค์ แนะนำหลักสูตรนี้เลย .รายละเอียดหลักสูตร http://www.arch.su.ac.th/index.php/menu-course/menu-bachelor


รายละเอียด
images

ขอแสดงความยินดี...

นวัตกรรมส่งข้าวยุคใหม่ ไอเดียนศ.ม.ศิลปากรคว้าแชมป์ – เพื่อสนับสนุนแนวคิดธุรกิจ รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของคนรุ่นใหม่ ยกระดับและต่อยอดให้อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในประเทศไทยแข็งแกร่งและก้าวหน้าสู่ระดับสากลบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดประกวดโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2019 โครงการที่เฟ้นหาสตาร์ตอัพด้านธุรกิจโลจิสติกส์ (LogTech) โดยประกาศผลและมอบรางวัลเมื่อไม่นานนี้ที่คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) กรุงเทพฯทีมชนะเลิศประเภทนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา รับเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ ทีม I’Rice Logis Tech มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้าวและส่งมอบข้าว รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม LM_GetA สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ผลงาน Auto Trolley รถเข็นอัตโนมัติพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ขนกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารในสนามบิน และรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม EnergyEN มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผลงาน BLUE BOX แอพพลิเคชั่นจัดส่งสินค้าอาหารสดผ่านตู้รับฝากสินค้าโดยเป็นกลุ่มลูกค้าที่พักอาศัยในคอนโดฯหรืออพาร์ตเมนต์ในเขตเมืองนายศุภวิชญ์ อินทนาคม นายวชิรโชติ ชูตระกูล และ น.ส.ช่อผกา สอนทา จากทีม I’Rice Logis Tech มหาวิทยาลัยศิลปากร เล่าว่า I’rice คือแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้าวและส่งมอบข้าวสารคุณภาพสู่ร้านค้าทั่วไทย โดยมีถังข้าว IoT (rice storage tank IoT) ดูแลข้าวจากโรงสีจนถึงมือผู้บริโภคด้วยระบบ IoT auto-demand ทำให้รู้ว่าข้าวสารของลูกค้าจะหมดเมื่อไร และจะต้องเติมอีกเท่าไรถึงจะเต็มถัง ลูกค้าไม่ต้องไปซื้อข้าวสารเอง หรือโทร.สั่งร้านข้าวสารจัดส่งมายังร้าน คุ้มค่าในด้านราคาเพราะข้าวมาจากโรงสีโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางในอนาคตจะรับข้าวสารจากชาวนาโดยตรงผ่านระบบโรงสีข้าวชุมชน เนื่องจากระบบ auto-demand จากถังข้าว IoT ทำให้รู้ว่าต้องเติมข้าวสารให้ร้านอาหารแต่ละร้านเท่าไหร่ โดยที่เราไม่ต้องโทร.ถามร้านอาหาร จึงรวบรวมข้อมูลนี้ส่งไปยังโรงสีขนาดกลางที่เป็นคู่ค้าได้โดยตรง จุดนี้ทำให้สามารถซื้อข้าวสารจากโรงสีได้เนื่องจากมีการซื้อในปริมาณมากพอ และขนส่งไปยังร้านอาหารโดยตรง และมีการคำนวณทาง ด้านโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนด้านการขนส่งด้วย


รายละเอียด
images

โครงการเรียนล่วงหน้า และการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา...

- โครงการเรียนล่วงหน้า- การรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา


รายละเอียด
images

ทับแก้ววิชาการ...

เตรียมพบกับ ทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 26 - 28 สิงหาคม 2562


รายละเอียด
images

เด็กศิลปากรฟังทางนี้ !!!...

มาทำความรู้จัก “SU SMART PLUS และ SU SMART REG” กันเถอะ .แอปพลิเคชันที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตนักศึกษาของคุณในรั้วศิลปากรอยากรู้กันหรือยังว่า 2 แอปนี้ทำอะไรบ้าง ? ไปดูกันเลยดีกว่าาา.ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google playhttps://apps.apple.com/th/app/su-smart/id1451470157?l=thhttps://apps.apple.com/th/app/su-smart-reg/id1449700627?l=th


รายละเอียด
images

กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ (STEP)...

"กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ (STEP)


รายละเอียด
images

หลักสูตรคุณภาพโดยความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (MSSU) กับ The B...

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica}span.s1 {font: 12.0px Thonburi}เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!.กับหลักสูตรคุณภาพโดยความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (MSSU) กับ The Business School of the Lucerne University of Applied Sciences & Arts, Switzerland.โดยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตร จะได้รับ 2 ปริญญา คือ .ปริญญาเอก Doctor of Business Administration (DBA) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร.และ.ปริญญาโท Master of Advanced Studies (MAS) จาก The Business School of the Lucerne University of Applied Sciences & Arts, Switzerland.โดยหลักสูตรนี้จะเปิดทำการเรียนการสอนที่แคมปัสใหม่มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานีSilpakorn University City Campus.เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรกแล้ววันนี้เพื่อเข้าศึกษาในช่วง มกราคม 2562 .ติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่นี่ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Postgraduate – Doctorate AcademicsTel: 0-3259-4043-50Ext. 41051 - 41052 Direct Line: 0-3259-4031Fax: 0-3259-4023


รายละเอียด