คณะวิชา

คณะวิทยาการจัดการ

ข้อมูลคณะ

คณะวิทยาการจัดการ จัดตั้งขึ้นเป็นคณะวิชาที่ 12 ในมหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2545 ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิต ในสาขาวิชาที่สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ระดับหนึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสามารถทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีความสามารถในการร่วมปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจเอกชนได้เป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงการตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ คุณภาพชีวิตและคุณภาพของสิ่งแวดล้อม เป็นสำคัญ

คณะวิทยาการจัดการ มีความมุ่งมั่นที่จะเน้นให้นักศึกษาของคณะได้ฝึกฝนความรู้ และทักษะในภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาต่างประเทศที่สอง รวมทั้งทักษะทางด้านเทคโนโลยี และการเป็นผู้ประกอบการ คณะยังสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง ทั้งจากการฝึกงาน การดูงาน การแข่งขันภายนอก และการทำโครงการต่าง ๆ ในทุกหลักสูตรของคณะ

หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต
- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
- ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
- ปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

ระดับปริญญามหาบัณฑิต
- ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
- ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการจัดการชุมชน
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์)
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- สาขาวิชาบัญชี

ระดับปริญญามหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการ

ค่าเทอม

กองทุนและทุนการศึกษา

ติดต่อ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
หมู่ 3 ตำบลสามพระยา
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์: 0 3 259 4028, 0 3 259 4031
โทรสาร: 0 3 259 4027

เว็บไซต์

http://www.ms.su.ac.th