ข่าว

สัมมนา

images

โครงการอบรมอาจารย์...

เพื่อพัฒนาสมรรถะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร


รายละเอียด
images

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรม...

งานพัฒนาคุณภาพการสอน ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้องกิจกรรมอาจารย์ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 ชั้น 2 และเทคนิควิธีสอน วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องกิจกรรมอาจารย์ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 ชั้น 2 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์


รายละเอียด
images

“Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences” ...

NEWS.New Thai-Journal Impact Factor for “Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences” released. According to Thai-Journal Citation Index Center (TCI), the new impact factor (2559/2016) for Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences, published by Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, is 0.179, ranking 51 out of 272 TCI-indexed Sciences and Technology journals. Thank you to Authors, Reviewers and Readers for their valuable contribution to the journal.


รายละเอียด