คณะวิชา

คณะดุริยางคศาสตร์

ข้อมูลคณะ

เนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากรยังไม่เคยมีการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาดนตรีศึกษามาก่อนหน้านี้ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541 และได้จัดทำหลักสูตรการดนตรีขึ้นเรียกว่าหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ซึ่งในปัจจุบันคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่นักศึกษาจะได้รับปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตดุริยางคศาสตร์ให้เป็นนักดนตรีที่มีฝีมือเป็นเยี่ยมเทียบเท่าต่างประเทศ มีความรัก ความเข้าใจลึกซึ้ง มีศักยภาพที่พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีอุดมคติ สามารถสร้างประโยชน์ทั้งด้านจิตใจและด้านวัตถุให้แก่สังคมและตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถปรับศิลปะการดนตรีให้เป็นงานอาชีพที่สร้างสรรค์ในสังคมได้ คณะดุริยางคศาสตร์ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2542 หลักสูตรการศึกษามีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

คณะดุริยางคศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงในวิชาที่เรียน โดยเน้นสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้ออกแสดงดนตรีต่อหน้าสาธารณชน ณ สถานศึกษาและสถานที่สำคัญอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนับเป็นการบริการวิชาการและส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพดนตรีที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชนและประเทศชาติ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่เวทีนานาชาติได้ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนหล่อหลอมให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จบจากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความโดดเด่นทางด้านดนตรี ควบคู่ไปกับความรู้ ความสามารถในเชิงวิชาการที่สามารถนำไปประกอบอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ

หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต
- ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)
- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

ระดับปริญญามหาบัณฑิต
- ปริญญาดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ดศ.ม.)

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาบัณฑิต
- สาขาวิชาการแสดงดนตรี
- สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
- สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์
- สาขาดนตรีและธุรกิจบันเทิง

ระดับปริญญามหาบัณฑิต
- สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา

ค่าเทอม

กองทุนและทุนการศึกษา

ติดต่อ

คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
22 ถนนบรมราชชนนี
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์: 0 2 424 5623, 0 2 424 5602
โทรสาร: 0 2 424 5618

เว็บไซต์

http://www.music.su.ac.th