เกี่ยวกับ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ผู้รักษาการแทนอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช 
E-mail :  THAVARAVEJ_C@SU.AC.TH

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรุงแสง ลักษณบุญส่ง
E-mail : LAKSANABOONSONG_J@SU.AC.TH

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์
E-mail : LAOPOONPHAT_P@SU.AC.TH

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย
E-mail : KHEOVICHAI_K@SU.AC.TH

รองอธิการบดี เพชรบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมภัค คลังระหัด
E-mail : KLANGRAHAD_C@SU.AC.TH

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์
E-mail : SIRIWONG_P@SU.AC.TH

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง
E-mail : ADTHALUNGRONG_C@SU.AC.TH

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ
E-mail : CHUSUWAN_A@SU.AC.TH

รองอธิการบดีฝ่ายคลัง
อาจารย์ ดร.ประไพพิมพ์  สุธีวสินนนท์
E-mail : SUTHEEWASINNON_P@SU.AC.TH

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์
E-mail : IMAROM_V@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ พูลเทพ
E-mail : PULLTEAP_S2@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์
E-mail : RACHRUK_S@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนกายภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปองพล ยาศรี
E-mail : YASRI_P@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนงบประมาณและยุทธศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก
E-mail : CHANTUK_T@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภนนท์ หอมสุด
E-mail : HOMSUD_N@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์ปวริส มินา
E-mail : MINA_P@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ
อาจารย์ศุภวัฒน์ วัฒนภิโกวิท
E-mail : WATTANAPHIKOWIT_S@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์ ดร.ปริญญา หรุ่นโพธิ์
E-mail : ROONPHO_P@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
อาจารย์ ดร.สุภาพ เกิดแสง
E-mail : KIRTSAENG_S@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการศึกษาทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกาญจน์ ผาทอง
E-mail : PATHONG_S@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ
E-mail : WANICHACHEVA_N@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดลชุมชอบ
E-mail : CHUMCHOB_N@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์
E-mail : KHAWSITHIWONG_P@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกนฤน บางท่าไม้
E-mail : BANGTHAMAI_E@SU.AC.TH