เกี่ยวกับ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ผู้รักษาการแทนอธิการบดี

อาจารย์ปัญจพล  เหล่าพูนพัฒน์์
E-mail :  LAOPOONPHAT_P@SU.AC.TH

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ
E-mail : KRAILAS_D@SU.AC.TH

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
E-mail : SRIAMORNSAK_P@SU.AC.TH

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร
E-mail : PATANATHABUTR_P@SU.AC.TH

รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์
E-mail : PASUNON_P@SU.AC.TH

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์
E-mail : SIRIWONG_P@SU.AC.TH

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง
E-mail : ADTHALUNGRONG_C@SU.AC.TH

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยุมพร กาษรสุวรรณ
E-mail : KASORNSUWAN_S@SU.AC.TH

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ
รองศาสตราจารย์ ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง
E-mail : APIRAKARAMWONG_A@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง
อาจารย์ ดร.ประไพพิมพ์  สุธีวสินนนท์
E-mail : SUTHEEWASINNON_P@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ
อาจารย์นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์
E-mail : 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์สัญญา สุขพูล
E-mail : SOOKPOOL_S@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำไลทิพย์  ปัตตะพงศ์
E-mail : PATTAPONG_K@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น
E-mail : SATIMAN_A@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกตุวดี สมบูรณ์ทวี
E-mail : SOMBULTAWEE_K@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและกายภาพ
อาจารย์พงศธร เวสสบุตร
E-mail : WESSABUTRA_P@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ
E-mail : WANICHACHEVA_N@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์ปวริส มินา
E-mail : MINA_P@SU.AC.TH

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการศึกษาทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกาญจน์ ผาทอง
E-mail : PATHONG_S@SU.AC.TH