เกี่ยวกับ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
นายภราเดช พยัฆวิเชียร

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์

นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์

นางดวงสมร วรฤทธิ์

นายณรงค์ โชควัฒนา

ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

นายปัญญา วิจินธนสาร

นางพรรณขนิตตา บุญครอง

ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว

ศ.เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม

นายสุมนต์ สกลไชย

นายโสภณ สุภาพงษ์

นายอนุชาติ คงมาลัย

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล

ศ.เกียรติคุณ ดร.อรศิริ ปาณินท์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

นายลลิต เลิศไม้ไทย
นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร