เกี่ยวกับ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
อาจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์
E-mail : TONWIMONRAT_S@SU.AC.TH

ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์
E-mail : SIRIKULCHAYANON_P@SU.AC.TH

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา(รักษาการแทน)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
E-mail : SRIAMORNSAK_P@SU.AC.TH

ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรชัย เผ่าทองจีน
E-mail : POWTHONGCHIN_C@SU.AC.TH

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
ดร.ศรายุทธ แสนมี
E-mail :

ผู้อำนวยการศูนย์สันสกฤตศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนียง เลื่อมใส
E-mail : samniang101@gmail.com

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า
E-mail : KITCHAROENKA_A@SU.AC.TH

ผู้อำนวยการกองกลาง
นางอัจฉรา ทองส่งโสม
E-mail : achara.tc@gmail.com, chatuchinda@yahoo.com

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นางสุกัญญา ต่อทรัพย์สิน
E-mail : yayakanya@hotmail.com

ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสันนิภา ก้องสมุทร
E-mail : KONGSAMUT_S@SU.AC.TH

ผู้อำนวยการกองแผนงาน
นางสาวเสาวณีย์ คูพูลทรัพย์
E-mail : KUPULSUB_S@SU.AC.TH

ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
นางสายสมร สุระแสง
E-mail : SURASAENG_S@SU.AC.TH

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ
E-mail : SAREEWATTANA_S@SU.AC.TH

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
นางสาวถนอมวงศ์ สัมพัญญู
E-mail : sumpunyoo_t@hotmail.com

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
นายกมล แมลงทับ
E-mail : MALANKTUB_K@SU.AC.TH

ผู้อำนวยการกองนิติการ
นายสหรัฐ มณีจันทร์
E-mail : MANICHANDRA_S@SU.AC.TH

ผู้อำนวยการสำนักงาน วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
นายสอาด ศรีจันทร์
E-mail : SRIJAN_S@SU.AC.TH

ผู้อำนวยการกองบริการอาคาร สถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์(รักษาการ)
นายสมหมาย ตันธุวปฐม
E-mail : TUNTUWAPATHOM_S@SU.AC.TH