ข่าว

สมัครงาน

images

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ...

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ ไปแล้วนั้น บัดนี้ เห็นสมควรขยายเวลารับสมัครออกไปอีก จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง (ในวันเวลาราชการ)


รายละเอียด
images

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (ลูกจ้างชั่วคราว)...

จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกฯ ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี ชั้น 1  อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2562 พร้อมทั้งหลักฐานการสมัคร


รายละเอียด
images

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (โครงการจัดตั้งภาควิชาแกนทัศนศิ...

จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสังกัดคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (โครงการจัดตั้งภาควิชาแกนทัศนศิลป์)อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ วุฒิปริญญาเอก 31,500 บาท วุฒิปริญญาโทร 26,250 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ให้สอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 034-271-379 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

กองกิจการนักศึกษา รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา...

จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดหครปฐม ตั้งแต่วันที่ 12-30 พศฤจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

คณะโบราณคดี รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานคณบดี...

มหาวิทยาลัยศิลปากร    มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย   และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานคณบดี คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องมีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3  เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป และต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่น้อยกว่า 1 ปี ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดี  คณะโบราณคดี  ศูนย์สันสกฤตศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร   เลขที่ 8  ถนนสุภาพบุรุษ  แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ  10170  โทรศัพท์  0-2408 -7671  หรือ 097-039-0515  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

กองแผนงาน รับสมัคร ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัด งานวางผังแม่บท...

มหาวิทยาลัยศิลปากร    มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย   และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ  จำนวน  1   อัตรา  สังกัด   งานวางผังแม่บท  กองแผนงาน  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์ควบคุม  สาขาสถาปัตยกรรมหลัก  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม  Microsoft  Office  Suite  และ  Computer  Aided  Design (CAD)   ผู้สมัครสามารถ download    ใบสมัครได้ที่  www.president.su.ac.th/personnel/    หรือขอและยื่นใบสมัครได้ที่   กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี  เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2849 7500 ต่อ 31703  หรือ งานการเจ้าหน้าที่  ชั้น 2  กองงานวิทยาเขต  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร   วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 21  ธันวาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

กองแผนงาน รับสมัคร ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา สังกัด งานวางผังแม่...

มหาวิทยาลัยศิลปากร    มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย   และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ  (ไฟฟ้า)  จำนวน 1  อัตรา  สังกัด   งานวางผังแม่บท   กองแผนงาน  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี  ทางวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า   หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม  Microsoft  Office Suite และ Computer Aided Design (CAD) ผู้สมัครสามารถ download  ใบสมัครได้ที่  www.president.su.ac.th/personnel/    หรือขอและยื่นใบสมัครได้ที่  กองการเจ้าหน้าที่  ชั้น 7  สำนักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน  มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี  เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2849 7500 ต่อ 31703 หรือ งานการเจ้าหน้าที่  ชั้น 2  กองงานวิทยาเขต  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร   วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 14  ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

คณะอักษรศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาสังคมศาสตร์...

มหาวิทยาลัยศิลปากร    มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย   และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางสังคมศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  ต้องมีวุฒิการศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท และ/หรือปริญญาเอก ผู้สมัครที่มีความรู้และประสบการณ์หรืองานวิจัยที่เกี่ยวกับพัฒนา  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  มีอายุไม่เกิน  45  ปี  บริบูรณ์   เป็นผู้มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้ ผู้สมัครสามารถ download  ใบสมัครได้ที่  www.pd.su.ac.th  หรือขอและยื่นใบสมัครได้ที่  กองการเจ้าหน้าที่  ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2849 7500 ต่อ 31704  หรืองานการเจ้าหน้าที่  ชั้น 2  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0 3425 3840-4 ต่อ 22142 หรือ สำนักงานเลขานุการ คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 0 3425 5096  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแห...

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่ง คนสวน รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561


รายละเอียด
images

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์...

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562


รายละเอียด
images

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา...

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานใสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี    ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทางด้านการส่งเสริมการเกษตร หรือพัฒนาการเกษตร หรือนิเทศศาสตร์ หรือการสื่อสารเพื่อการพัฒนา เป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0 2849 7544   หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   จังหวัดนครปฐม    โทรศัพท์  0 3425 5790    หรือที่    สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี   โทรศัพท์     0 3259 4043  ถึง 50 ต่อ 41008, 41003, 41006 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน  2561 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประ...

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานใสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารเทศ   เพื่อการออกแบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ด้าน Digital Effects, Digtal Media, Computer Arts, Visual  Effects  หรือ  สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือ  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้าน Digital  Effects, Digital Media, Computer Arts, Visual Effects  หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกำลังทำวิทยานิพนธ์ โดยมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี และสามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ มีประสบการณ์ทำงานและการสอนที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์กาสอนและ/หรือที่ประสบการณ์การทำงานในสายงานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทางด้าน 3D แอนิเมชัน ภาพ 3 มิติ  การออกแบบภาพเคลื่อนไหว และการสร่างภาพเคลื่อนไหว  หากมีประสบการณ์ด้านการทำวิจัย และ/หรือการบริการวิชาการเชิงสังคม ทางด้าน Digital Effects, Design and Digital Media, Computer Arts, visual effects, 3D Animation, Digital Innovation  หรือ Information Technology for Design  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เป็นผู้มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้   ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่  ชั้น 7  สำนักงานอธิการบดี   ตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์  0 2849 7544  หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม    โทรศัพท์  0 3425 5790  หรือที่สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี    จังหวัดเพชรบุรี    โทรศัพท์ 0 3259 4043  ถึง 50  ต่อ 41008, 41003, 41006  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 11 ตุลาคม  2560 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา...

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานใสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  1  อัตรา   สังกัด  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี   ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร หรือเศรษฐศาสตร์การเกษตร หรือเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออยู่ระหว่างการรออนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 3 เดือน  นับจากวันที่ปิดรับสมัคร  ทั้งนี้  ต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา  เป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่  ชั้น 7  สำนักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0 2849 7544   หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์  0 3425 5790  หรือที่    สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี    โทรศัพท์   0 3259 4043  ถึง 50  ต่อ 41008, 41003, 41006  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  6 พฤศจิกายน 2561  ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา...

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานใสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  1  อัตรา   สังกัด  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี   ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร หรือเศรษฐศาสตร์การเกษตร หรือเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออยู่ระหว่างการรออนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 3 เดือน  นับจากวันที่ปิดรับสมัคร  ทั้งนี้  ต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา  เป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่  ชั้น 7  สำนักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0 2849 7544   หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์  0 3425 5790  หรือที่    สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี    โทรศัพท์   0 3259 4043  ถึง 50  ต่อ 41008, 41003, 41006  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  6 พฤศจิกายน 2561  ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

คณะอักษรศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาภูมิศาสตร์ ...

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานใสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาภูมิศาสตร์  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตาม  ISCED  กำหนด หากผู้สมัครมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาภูมิศาสตร์  และมีความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์  เศรษฐกิจ-สังคม  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  เป็นผู้มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้   ผู้สมัครสามารถ download ใบสมัครได้ที่ www.pd.su.ac.th หรือขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7  สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2849 7500 ต่อ 31704 หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0 3425 3840-4 ต่อ 22142 หรือ สำนักงานเลขานุการ คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 0 3425 5096  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

คณะอักษรศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาภาษาเยอรมัน ...

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานใสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเยอรมัน  เป็นผู้มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้   ผู้สมัครสามารถ download ใบสมัครได้ที่  www.pd.su.ac.th  หรือขอและยื่นใบสมัครได้ที่  กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี  เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2849 7500 ต่อ 31704 หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร   วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0 3425 3840-4 ต่อ 22142 หรือ สำนักงานเลขานุการ คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 0 3425 5096  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

คณะอักษรศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ...

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานใสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/ การจัดการสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถด้านระบบเครือข่าย/ ฐานข้อมูลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ  เป็นผู้มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้   ผู้สมัครสามารถ download ใบสมัครได้ที่  www.pd.su.ac.th  หรือขอและยื่นใบสมัครได้ที่  กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี  เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0 2849 7500 ต่อ 31704 หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร      วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0 3425 3840-4 ต่อ 22142 หรือ สำนักงานเลขานุการ คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 0 3425 5096  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสถิติ...

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานใสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  1  อัตรา  สังกัด  ภาควิชาสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางสถิติ  สถิติประยุกต์  การวิจัยดำเนินงาน ประกันภัย  หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  และต้องมีพื้นฐานปริญญาโทและตรีทางสาขาวิชาสถิติหรือสถิติประยุกต์ ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารและธุรการ  สำนักงานคณบดี  ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 1  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์  0 3424 5300 ต่อ 28016, 28046  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28  ธันวาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา...

จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครที่สำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ (โทร. 0 3425 5800)


รายละเอียด
images

การเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง สายวิชาการ และสายสนับสนุน...

ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้างฯ


รายละเอียด
images

การแสดงศิลปกรรมอาจารย์...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการการแสดงศิลปกรรมอาจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 35ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 (วันศิลป์ พีระศรี) เวลา 10.30 น. ได้รับเกียรติจากคุณชวน หลีกภัย เป็นประธานในพิธีณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐมนิทรรศการจัดแสดง 15 กันยายน - 12 ตุลาคม 2561 เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – เสาร์ 9.00 – 16.30 น. *ชมฟรี* ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ โทร 034-271-379Facebook Page : Psg Art Gallerywww.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/E-mail : psgartgallery@gmail.comโครงการนิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เป็นโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวาระวันศิลป์ พีระศรี ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อแสดงกตัญญุตาแด่ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ก่อตั้งและเป็นผู้บุกเบิกและวางรากฐานด้านศิลปะสมัยใหม่ขึ้นในประเทศไทย โครงการนี้ช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และแสดงความเชี่ยวชาญทางวิชาการของคณาจารย์ในทุกสาขาวิชา อีกทั้งยังเป็นแนวทางหนึ่งในการสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้แสดงศักยภาพด้านการสร้างสรรค์ตามความสามารถ และประสบการณ์ ในลักษณะเฉพาะบุคคล จากการค้นคว้า การวิจัย และการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในการดำเนินโครงการนี้ จึงเป็นไปตามแนวนโยบายของคณะจิตรกรรมฯ ที่จะมีส่วนอย่างมากในการพิสูจน์ถึงความพร้อมของไทยต่อการเป็นผู้นำ และศูนย์กลางศิลปะร่วมสมัยของภูมิภาคเอเชียในอนาคต ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 นี้ โครงการศิลปกรรมอาจารย์ คณะจิตรกรรมฯ ก็ได้จัดดำเนินมานับเป็นครั้งที่ 35 โดยมีความพิเศษแตกต่างไปจากครั้งที่ผ่านมา คือ ไม่มีการกำหนดหัวข้อ นับเป็นการเปิดโอกาสที่สำคัญให้กับคณาจารย์ทุกท่านในการแสดงพลังแห่งการสร้างสรรค์ และนำเสนอเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตนเองได้อย่างเต็มที่ อันจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างแนวทางในการพัฒนา การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทั้งของตนเอง และวงการศิลปะของประเทศไทยต่อไปThe Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University.Request the Pleasure of Your Company at the Opening Ceremony of35th Art Exhibition By Members of The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn UniversityOn Saturday, 15th September 2018 [Silpa Bhirasri’s Day] at 10.30 am. To be presided over by Mr.Chuan Leekpai.At H.R.H Princess Sirindhorn Art Gallery, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University Sanamchandra Palace, Nakhon Pathom.The exhibition on view 15 September – 12 October 2018 Open : Mondays – Saturdays. Time : 9 am – 4.30 pm *Free Admission* Closed on Sundays and Public Holidays.For more informationOffice of PSG, Tel. (+66) 034-271-379Facebook Page : Psg Art Galleryhttps://www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/E-mail : psgartgallery@gmail.com


รายละเอียด
images

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ...

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบัน  อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี1. ตำแหน่งอาจารย์   จำนวน  1   อัตรา    ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์    ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านนิเทศศาสตร์  วารสารศาสตร์  หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้  มีประสบการณ์ทำงานและการสอนที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การสื่อสารการตลาด Content  Marketing ไม่น้อยกว่า 3 ปี  หากมีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยและหรือการบริการวิชาการเชิงสังคม  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  มีประสบการณ์ทำงานและการสอนที่เกี่ยวข้องกับ  ธุรกิจการเงิน  การตลาด  การตลาดดิจิทัล  เศรษฐศาสตร์  การวิจัยทางธุรกิจ  ไม่น้อยกว่า 3 ปี  หากมีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยและ/หรือการบริการวิชาการเชิงสังคม  ทางด้านการบริหารธุรกิจ  และ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ    จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้  2. ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้   มีประสบการณ์ทำงานและการสอนที่เกี่ยวข้องกับ   การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ   การวางกลยุทธ์และการสร้างสรรค์การสื่อสารการตลาด  การบริหารจัดการแบรนด์  การเขียนข้อความโฆษณาไม่น้อยกว่า 3 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยและ/หรือการบริการวิชาการเชิงสังคม  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  เป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้  ผู้สมัครตำแหน่งที่ 1 – 2 ขอและยื่นใบสมัครได้ที่  กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2849 7544 หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 0 3425 5790  หรือที่  สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  โทรศัพท์  0 3259 4043 ถึง 50  ต่อ 41008, 41003, 41006  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25 กันยายน 2561  ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด
images

คณะวิทยาการจัดการ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา...

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบัน  อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  1 อัตรา  สังกัด คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทางด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา วรรณคดีญี่ปุ่น หรือบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น หรือปริญญาโท ทางด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น  ญี่ปุ่นศึกษา  วรรณคดีญี่ปุ่น  หรือบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น  เป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่  กองการเจ้าหน้าที่  ชั้น 7   สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2849 7544  หรืองานการเจ้าหน้าที่  ชั้น 2  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์  0 3425 5790  หรือที่สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  โทรศัพท์ 0 3259 4043  ถึง 50 ต่อ 41008, 41003, 41006 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียด