ข่าว

กิจกรรม

images

รับสมัครร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร อาหารจานด่วน เครื่องดื่ม และกาแฟสด...

ณ โรงอาหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน


รายละเอียด
images

การปรับเปลี่ยน ภาพสัญลักษณ์อักษรย่อ...

การปรับเปลี่ยน ภาพสัญลักษณ์อักษรย่อ


รายละเอียด
images

รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561...

รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561


รายละเอียด
images

ขอเชิญร่วมส่งผลงานการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 16 เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2563...

หัวข้อ CELEBRATEกำหนดส่งผลงานภาพถ่าย (โดยส่งผลงานภาพถ่ายเป็นซีดี/ดีวีดี)ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2562ส่งถึง : งานประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170ประกาศผลการตัดสิน วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ทาง www.photo.su.ac.thสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170โทรศัพท์ 0 2849 7538Facebook : Naris Day........................................................................The 16th International Photographic Contest ofCELEBRATEin the Commemoration of Prince Naris Day 2020Submission for the Initial Selection(The image files of photographs saved in CD or DVD)Sent by post only between 1 - 15 November 2019to Corporate Communication Department, Office of the President, Silpakorn University, 22 Borommarachachonnani Road, Talingchan District, Bangkok 10170 THAILANDAnnouncement the Result : 31 January 2020 on the website : www.photo.su.ac.thFor more enquiries and further information, please contact us via :Corporate Communication Department, Office of the President, Silpakorn University22 Borommarachachonnani Road, Talingchan District Bangkok 10170. THAILANDTelephone : +66 (0) 2849 7538Facebook : Naris Day


รายละเอียด
images

Website...

 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและหวังเป็นอย่างยิ่งจะสามารถช่วยลดวิกฤตจากภาวะโลกร้อน (Global Warming) ประกอบกับมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia)       มีการจัดอันดับสถาบันการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลกหรือมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินไว้ 6 ด้าน คือ การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการของเสีย การจัดการน้ำ การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามเกณฑ์การประเมินในด้านต่างๆในการนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร์ ได้จัดทำ Website ชื่อ http://www.sugreencampus.su.ac.th/ เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการและเกี่ยวข้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว จึงขอความอนุเคราะห์ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ประชาสัมพันธ์ website ดังกล่าว ลงไว้ที่หน้าหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน UI Green Metric University Ranking 2019


รายละเอียด
images

กิจกรรม...

ศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)


รายละเอียด
images

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 36...

พิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 36 ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 (วันศิลป์ พีระศรี) ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 7-27 กันยายน 2562 10.00-16.00น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด


รายละเอียด
images

๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต...

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดนครปฐม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.luangpumun.dra.go.th


รายละเอียด
images

เกษียณเกษม กสานติ์ถิ่น ศิลปากร...

พิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม


รายละเอียด
images

ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน...

บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 058-0-35502-0 กรุณาส่งใบโอนและใบบริจาคจตุปัจจัยมาที่ โทรสาร 0 2849 7527 ***แจ้งการส่งเอกสาร โทร. 0 2849 7500 ต่อ 31619, 31620กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน โทร. 0 2849 7500 ต่อ 31619, 31620กองคลัง สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีกองคลัง พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม


รายละเอียด
images

การเลือกตั้ง...

การเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน (ประเภทคณาจารย์ และประเภทพนักงาน- ใบสมัคร- ปฏิทินดำเนินการ- ประกาศ


รายละเอียด
images

นิทรรศการศิลปนิพนธ์คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์โดย นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปีการศึกษา 2561.เปิดงานครั้งที่ 1 วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น.>> จัดแสดงผลงานตั้งแต่ 17-30 เมษายน 2562 <<เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 16.30 น. ชมฟรีปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธรคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม.เปิดงานครั้งที่ 2 วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น.>> จัดแสดงผลงานตั้งแต่ 4 - 9 มิถุนายน 2562 <<เปิดให้เข้าชมวันอังคาร - อาทิตย์ 10.00 - 21.00 น. ชมฟรี / ปิดวันจันทร์ณ ชั้น Library และ ชั้น 1-5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (bacc)ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมFacebook Page : Psg71https://www.facebook.com/artthesis1971/.#1971ArtThesis #หนึ่งก้าวเจ็ดสิบเอ็ด. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...“1971”Art Thesis Exhibition By Graduating students ofThe Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts,Silpakorn University..The 1st Opening event will be on 19 April 2019 at 6 pm>> Exhibition on view 17 - 30 April 2019 <<Open : Mondays - Saturdays. 9 am - 4.30 pm, Free Entry.Closed on Sundays and Public Holidays.At H.R.H Princess Sirindhorn Art Gallery,The Sirindhorn Visual Art Workshop Building,Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts,Silpakorn University, Sanamchandra Palace , Nakhonpathom..The 2nd Opening event will be on 4 June 2019 at 6 pm>> Exhibition on view 4 - 9 June 2019 <<Open : Tuesdays - Sundays. 10 am - 9 pm, Free Entry.Closed on Mondays.At Bangkok Art and Culture Center (bacc),Rama I Rd, Pathumwan, Bangkok..For more informationFacebook Page : Psg71https://www.facebook.com/artthesis1971/.#1971ArtThesis #หนึ่งก้าวเจ็ดสิบเอ็ด


รายละเอียด
images

การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36...

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชวนส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมประกวดในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 กำหนดการส่งผลงานศิลปกรรม : วันจันทร์ที่ 24 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. – 16.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม การส่งผลงาน - เยาวชนสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 25 ปี ในปีที่จัดการแสดง (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2537 ถึง ปี พ.ศ. 2546) - ศิลปิน 1 ท่านมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ชิ้น เป็นผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ไม่จำกัดเทคนิคและแนวความคิด - ขนาดผลงาน กว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน 2 เมตร (รวมกรอบและฐาน) สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ www.art-centre.su.ac.th/shout-and-annouce.html


รายละเอียด
images

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65...

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชวนส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65 กำหนดการส่งผลงานศิลปกรรม : วันอังคารที่ 21 ถึง วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. – 16.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม - ศิลปิน 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ ประเภทละไม่เกิน 2 ชิ้น - ผลงานมีขนาด กว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน 2.80 เมตร รวมกรอบและฐาน - ประเภทศิลปกรรม มี 4 ประเภท ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ www.art-centre.su.ac.th/shout-and-annouce.html


รายละเอียด
images

ติดต่อ SU-ERP...

พบปัญหา - มีข้อสงสัย - ขอความช่วยเหลือ โปรดติดต่อ SU - ERP Supportตลิ่งชัน : 31200/31202, สนามจันทร์ : 22275/22276, Line : SU-ERP All แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ Email : ERP-Support@su.ac.th


รายละเอียด
images

คณะเภสัชศาสตร์ สร้างสรรค์ กระดาษ สู่งานวิจัยระดับสากล...

ภก.รศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม และคณะ ได้นำกระดาษมาพัฒนนาเป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจวิเคราะห์ในทางเภสัชกรรม จนสามารถนำไปใช้ประโยชน์และตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้


รายละเอียด
images

Congratulations.! กับรางวัลนวัตกรรมฯ รองชนะเลิศอันดับ 1 ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ...

ภก.รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์  (คณบดีคณะเภสัชศาสตร์) กล่าวในนามของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นศภ.ศิริพงษ์ ศรีสุขา, นศภ.เศรษฐพงษ์ เสนารัตน์, นศภ.ณัชพล อินทศร นศภ.ศุภณัฐ พงษ์อารีย์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 สาขา Pharm Sci โดยมี รศ.ดร.ธวัชชัย แพชมัด และ รศ.ดร.วิชัย สันติมาลีวรกุล เป็นที่ปรึกษาได้รับรางวัลผลงาน รองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี/ปวส. "เจลก่อตัวเองจากกรดไขมันสำหรับรักษาโรคติดเชื้อจากการผ่าตัดเปลี่ยนเข่าของผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม" ในงานประกวดนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2561 ณ BITEC บางนา กรุงเทพมหานคร


รายละเอียด
images

Congratulations.! ภก.รศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา...

ภก.รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ (คณบดีคณะเภสัชศาสตร์) กล่าวในนามของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ รศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2561 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จากผลงานเรื่อง การพัฒนาเทคนิคบนแผ่นกระดาษสำหรับตรวจหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างดีเอ็นเอกับตัวพาที่มีประจุบวกในตำรับนำส่งยีน ผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้รับการตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยเรื่อง Green, fast and cheap paper-based method for estimating equivalence ratio of cationic carriers to DNA in gene delivery formulations ในวารสาร European Journal of Pharmaceutical Sciences, Volume 115, 2018 โดย รศ.ดร.ธีรศักดิ์จะเข้ารับรางวัลดังกล่าวในวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 12 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ศิลปวัฒธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร


รายละเอียด
images

ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร...

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


รายละเอียด