คณะวิชา

วิทยาลัยนานาชาติ

ข้อมูลคณะ

เมื่อปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติขึ้นโดยมีจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติเพื่อพัฒนาบัณฑิตซึ่งมีศักยภาพสู่ตลาดแรงงานซึ่งมีภาวะการแข่งขันสูงได้ ปัจจุบัน วิทยาลัยนานาชาติเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ 4 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (ปริญญาร่วมสองสถาบัน)
เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันศิลปะและการออกแบบเบอร์มิ่งแฮม มหาวิทยาลัยเบอร์มิ่งแฮมซิตี้ ประเทศอังกฤษ หลักสูตรนี้ เปิดสอนที่วิทยาลัยนานาชาติ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันศิลปะและการออกแบบเบอร์มิ่งแฮม และผู้เชี่ยวชาญในสาขาจากองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการออกแบบมัลติมีเดีย ซึ่งรวมถึง การออกแบบสิ่งพิมพ์ ภาพประกอบ การถ่ายภาพ แอนิเมชั่นและภาพเคลื่อนไหว
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (ปริญญาร่วมสองสถาบัน)
เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบัน ESC Rennes School of Business ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเครื่อของ "Grande École" ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศฝรั่งเศส หลักสูตรนี้จะเน้นไปที่การพัฒนาความรู้การคิดวิเคราะห์และการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินงานของการสื่อสารการตลาดและการนำเสนอเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการทำงานและการแข่งขันในระดับประเทศและในระดับสากล
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ปริญญาร่วมสองสถาบัน)
เป็นหลักสูตรซึ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาร่วมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันวาแตล ประเทศฝรั่งเศส
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมในเรื่องของการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ การเรียนรู้เทคนิคและกลยุทธ์เพื่อนำ ไปสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต
- ปริญญาศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

ระดับปริญญามหาบัณฑิต
- ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาบัณฑิต
- สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
- สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ)

ระดับปริญญามหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
- สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ค่าเทอม

กองทุนและทุนการศึกษา

ติดต่อ

Silpakorn University International College
22 Borommarachachonani Rd. Talingchan, Bangkok 10170 Thailand
Tel: 02 849 7522 , 02 880 8361-3 #500
Fax: 02 849 7524 , E-mail : suicbangkok@yahoo.com

เว็บไซต์

http://www.suic.org