หน่วยงาน > ส่วนราชการ

กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์

ประวัติ

กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนสถานะหน่วยงานจากงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองงานวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นกองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550 และคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1867/2550 ลงวันที่ 28 กันยายน 2550 โดยมีสำนักงาน ตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานอธิการบดี เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน จำนวน 6 งาน ได้แก่
1. งานธุรการ
2. งานรักษาความปลอดภัย
3. งานบำรุงรักษาสวนและสนาม
4. สาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง
5. งานบริการและสวัสดิการ
6. งานยานพาหนะ

ปณิธาน

กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งภารกิจหลักของหน่วยงานเป็นงานที่ให้บริการจึงกำหนดปณิธานไว้ว่า “มุ่งมั่นในการบริการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย”

คำขวัญ

“บริการดี มีวินัย ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการบริการอย่างเสมอภาค
3. เพื่อให้การส่งมอบงานเป็นไปอย่างถูกต้องและตรงเวลา

วิสัยทัศน์

“มุ่งพัฒนาการให้บริการด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาลัย”

พันธกิจ

กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านสถานที่ สาธารณูปโภคและสวัสดิการต่างๆ เพื่อการจัดการเรียนการตัดสินวิจัย การบริการทางวิชาการสังคมและทำนุบำรุงศิลปวํฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

เว็บไซต์

http://www.building.su.ac.th/