หน่วยงาน > ส่วนราชการ

กองทรัพยากรมนุษย์

ประวัติ

เดิมมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2505 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2506 ให้แบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีกองกลางขึ้น ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2506 ซึ่งได้แบ่งส่วนราชการในกองกลางเป็น 4 แผนก คือ
1.แผนกสารบรรณ
2.แผนกคลังและพัสดุ
3.แผนกบริการนักศึกษา
4.แผนกห้องสมุด

ต่อมา ปี พ.ศ. 2534 ได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) มีมติให้แบ่งส่วนราชการในกองกลางเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายคลัง ฝ่ายบริหารและธุรการ และฝ่ายการเจ้าหน้าที่ภายหลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีมติให้จัดตั้งหน่วยงานในกำกับในสำนักงานอธิการบดี โดยหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานอธิการบดีที่ได้รับการจัดตั้งคือ กองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งยกฐานะมาจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่

โครงสร้างและภารกิจ

โครงสร้างหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย 5 งาน ดังนี้
1. งานบริหารงานบุคคล
2. งานทะเบียนประวัติ
3. งานพัฒนาและฝึกอบรม
4. งานตำแหน่งทางวิชาการ
5. งานเสริมสร้างศักยภาพการบริหาร

โครงสร้างภารกิจการบริหารงาน

กองการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการบริหารงานมหาวิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานให้บริการด้านการเจ้าหน้าที่ การบริหารงานโดยทั่วไปของสายการบังคับบัญชา ในกองการเจ้าหน้าที่ จะมีอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล สั่งการ รับผิดชอบในการดำเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่ ส่วนการบริหารงานภายในกองการเจ้าหน้าที่มีผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบการบริหารงาน และมีหัวหน้างาน เป็นผู้บังคับบัญชาในระดับงานตามลำดับชั้น ภายใต้นโยบายและการบริหารงานของอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ในส่วนภารกิจของกองการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลงานการบริหารงานบุคคล โดยมีการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย การวางแผนกำลังคน การสรรหา การธำรงรักษาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรด้วยระบบสารสนเทศทั้งมหาวิทยาลัย ดำเนินงานเกี่ยวกับทะเบียนประวัติบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การพัฒนาบุคลากร การลาศึกษา ฝึกอบรม การดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ทุนการศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน รวมทั้งการดำเนินงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนี้เป็นหน่วยงานดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย และการประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยงานย่อยภายในกองการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเฉพาะด้าน สรุปได้ดังนี้

งานบริหารงานบุคคล

มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการวางแผนอัตรากำลังคน การสรรหาบุคคล เข้ารับราชการและเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก สอบคัดเลือก และสอบแข่งขัน การจัดสอบ การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย สับเปลี่ยน ตัดโอน ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว กำหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง เปลี่ยนตำแหน่ง เลื่อนระดับ เกษียณอายุราชการ การขยายเวลาราชการ การออกจากราชการ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การประเมิน การประกันสังคม การจัดทำหนังสือรับรอง จัดทำบัญชีถือจ่ายลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว (งบบุคลากร) พนักงานมหาวิทยาลัย ดำเนินงานฝ่ายเลขานุการในการสรรหาผู้บริหารในตำแหน่งอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าขึ้นไป ดำเนินงานการขอกรอบกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง การจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนเหลือจ่ายเพื่อปรับเงินประจำตำแหน่ง การจัดทำค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ ระดับ 8 และ 8 ว การสำรวจเงินเดือนเหลือจ่ายข้าราชการเพื่อโอนไปยังหมวดเงินอุดหนุน เพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตลอดจนทำหน้าที่เป็นหน่วยงานรองรับงานให้กับที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ที่ประชุม ก.บ.พ.มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับรายงานการเคลื่อนไหวของบุคลากรในมหาวิทยาลัยไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมบัญชีกลาง และลงข้อมูลความเคลื่อนไหวในบัญชีถือจ่าย ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล และการให้บริการข้อมูลบุคลากรแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงกับการให้บริการด้านต่าง ๆ และปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานทะเบียนประวัติ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลประวัติข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว โดยบันทึกความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับ การเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายหน่วยงาน การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ลงในสมุดประวัติ หรือ ก.ม.1 และในฐานข้อมูลบุคลากร ทำการตรวจสอบคุณวุฒิ ขอเพิ่มวุฒิการศึกษา ฝึกอบรม สถิติวันลาของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างประจำ แจ้งเรื่องการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว นามสกุล ตรวจสอบทำเรื่องบำเหน็จบำนาญและเวลาทวีคูณ ดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพ รวมทั้งให้บริการการทำบัตรประจำตัวข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว โดยเชื่อมโยงข้อมูลในระบบบุคลากร จัดเตรียมข้อมูลประวัติส่วนตัวข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อจัดตั้งฐานข้อมูลในการเบิกจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตรวจอบข้อมูลประวัติส่วนตัวข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อเข้าโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล นอกจากนี้ยังดูแลงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งหมด และปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานพัฒนาและฝึกอบรม

มีหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นหน่วยงานในการดำเนินการพัฒนา บุคลากรทั้งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัยในลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งโครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย อันได้แก่การดำเนินการเรื่องทุนศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน จากแหล่งทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทุนส่งเสริมการไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ และทุนสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ ณ ต่างประเทศ การดำเนินการเกี่ยวกับลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน สัมมนา ประชุม ทั้งในและต่างประเทศ และการประสานงานในเรื่องดังกล่าวกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน ก.พ. สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (กรมวิเทศสหการเดิม) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดจนการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ การดำเนินการจัดและการเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การขออนุมัติไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ รวมทั้งการดำเนินการขออนุมัติลาติดตามคู่สมรส ณ ต่างประเทศ การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ และการขออนุมัติไปราชการ หรือการลาของอธิการบดี นอกจากนี้ เป็นหน่วยงานดำเนินงานศูนย์ประสานราชการใสสะอาดมหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นในเชิงรุก นำข้อมูลที่ได้รับมาประเมินผลโครงการมหาวิทยาลัยศิลปากรใสสะอาด การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานวินัยและนิติการ

งานวินัยและนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การจัดทำและตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย รวมถึงการวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายภายในของมหาวิทยาลัย การตอบข้อหารือและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่บุคคลและส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดทำ การตรวจสอบสัญญาประเภทต่าง ๆ เช่น สัญญาลาศึกษา สัญญาจ้างสัญญาซื้อขาย ฯลฯ การดำเนินการสอบสวนวินัยของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างมหาวิทยาลัย และนักศึกษา รวมทั้งการสอบสวนทางแพ่ง การดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์ การดำเนินคดีซึ่งเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยร่วมกับพนักงานอัยการ ดำเนินการและประสานงานกับบริษัทประกันภัยที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบในการเอาประกันภัยอุบัติเหตุแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการดำเนินงานอื่นด้านกฎหมายให้มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ เป็นหน่วยงานดำเนินงานศูนย์ประสานราชการในสะอาดมหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนที่เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ http://www.suclean.su.ac.th และทางกล่องรับฟังความคิดเห็น และปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์

http://www.president.su.ac.th/personnel/