ข่าว > สมัครงาน > คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

share
Facebook
Twitter

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

13 มีนาคม 2562

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  1  อัตรา  เพี่อปฏิบัติงานที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี   ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  หรือ ปริญญาโท  ด้านนิเทศศาสตร์  วารสารศาสตร์  หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  สามารถฟัง  พูด  อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ มีประสบการณ์ทำงานและการสอนที่เกี่ยวข้องกับ การตลาด การสื่อสารการตลาด Content  Marketing  Digital  Marketing  ไม่น้อยกว่า 3 ปี  หากมีประสบการณ์ ด้านการทำวิจัยและ/หรือการบริการวิชาการเชิงสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ทำงานและการสอนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน การตลาด การตลาดดิจิทัล เศรษฐศาสตร์ การวิจัยทางธุรกิจ  ไม่น้อยกว่า 3 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยและ/หรือการบริการวิชาการเชิงสังคม ทางด้านการบริหารธุรกิจและ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เป็นผู้มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้