ข่าว > สมัครงาน > กองแผนงาน รับสมัคร ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัด งานวางผังแม่บท

share
Facebook
Twitter

กองแผนงาน รับสมัคร ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัด งานวางผังแม่บท

12 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยศิลปากร    มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย   และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ  จำนวน  1   อัตรา  สังกัด   งานวางผังแม่บท  กองแผนงาน  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์ควบคุม  สาขาสถาปัตยกรรมหลัก  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม  Microsoft  Office  Suite  และ  Computer  Aided  Design (CAD)   ผู้สมัครสามารถ download    ใบสมัครได้ที่  www.president.su.ac.th/personnel/    หรือขอและยื่นใบสมัครได้ที่   กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี  เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2849 7500 ต่อ 31703  หรือ งานการเจ้าหน้าที่  ชั้น 2  กองงานวิทยาเขต  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร   วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 21  ธันวาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ