ข่าว > สมัครงาน > คณะวิทยาการจัดการ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

share
Facebook
Twitter

คณะวิทยาการจัดการ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

07 กันยายน 2561

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบัน  อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  1 อัตรา  สังกัด คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทางด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา วรรณคดีญี่ปุ่น หรือบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น หรือปริญญาโท ทางด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น  ญี่ปุ่นศึกษา  วรรณคดีญี่ปุ่น  หรือบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น  เป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่  กองการเจ้าหน้าที่  ชั้น 7   สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2849 7544  หรืองานการเจ้าหน้าที่  ชั้น 2  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์  0 3425 5790  หรือที่สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  โทรศัพท์ 0 3259 4043  ถึง 50 ต่อ 41008, 41003, 41006 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ