ข่าว > กิจกรรม > การสมัครรับเลือกตั้ง

share
Facebook
Twitter

การสมัครรับเลือกตั้ง

22 พฤษภาคม 2561

คณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยศิลปากรมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

  1. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินกิจการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ต่ออธิการบดี

  2. ประสานงานระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ เทียบเท่าคณะ ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
  3. พิจารณาเสนอการออกระเบียบปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ต่ออธิการบดี และวางระเบียบอื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย
  4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย

หมายเหตุ : ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ คณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ และคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี พ.ศ. 2548


การสมัครรับเลือกตั้ง

ประเภทคณาจารย์ : ขอและยื่นใบสมัครที่สำนักงานคณบดี/หรือสำนักงานส่วนงานเทียบเท่าที่สังกัด
ประเภทข้าราชการและพนักงานซึ่งมิใช่คณาจารย์ : ขอและยื่นใบสมัครที่สำนักงานคณบดี/หรือสำนักงานส่วนงานเทียบเท่าที่สังกัด หรือที่เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ (นางสาวขนิษฐา อินทร์ปัญญา) งานสารบรรณ กองงานวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์


อ่านต่อ...