ข่าว > กิจกรรม > การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559

share
Facebook
Twitter

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559

16 ตุลาคม 2560

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีการศึกษา 2559

ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 - วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น.

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และร่วมฟังสรุปผลการประเมินตนเอง
โดย รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.00 น.

ร่วมรับฟังผลการประเมินด้วยวาจา
จากคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์

ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร : http://live.su.ac.th

ถ่ายทอด VDO Conference ไปยัง :
ห้องประชุม อธ.1302 สำนักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
ห้องประชุม บ.1313  อาคารบริหารชั้น 3 สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 31321 - 31326 ภายนอก 0 2849 7506