ข่าว > กิจกรรม > ขอเชิญคณาจารย์

share
Facebook
Twitter

ขอเชิญคณาจารย์

03 ตุลาคม 2560

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลงทะเบียนหรือติดต่อ งานธุรการ กองบริการการศึกษา โทร.22310,22311,0-3425-5750-51 Fax 0-3425-5807


อ่านต่อ...