การสมัครเข้าศึกษา

การสมัครเข้าศึกษา

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต รอบที่ 1-5 (SU-TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะปรับปรุงระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของประเทศ โดยมีหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ (1) นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 (2) นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือกเพื่อความเสมอภาค และ (3) สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทุกแห่งจะเข้าระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของนักเรียน และเพื่อให้ระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่มีความชัดเจนป้องกันไม่ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในภายหลัง ดังนั้นการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาให้มี 5 รอบ คือ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย ให้นักเรียนยื่นสมัครกับสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาคโควตาโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่าง ๆ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑ์การสอบ ให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษาและเข้ารับการคัดเลือกตามเกณฑ์การสอบ รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน สำหรับนักเรียนในโครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) โครงการอื่น ๆ และนักเรียนทั่วไป ให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นหน่วยกลางรับสมัคร นักเรียนสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ และสถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการสอบกลางร่วมกันในเวลาเดียวกัน โดยแต่ละสถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์ที่เป็นอิสระของตนเอง รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions สำหรับนักเรียนทั่วไป โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบมีลำดับโดยใช้เกณฑ์ค่าน้ำหนักตามที่ประกาศไว้ล่วงหน้า 3 ปี รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ สถาบันอุดมศึกษารับสมัครโดยตรงด้วยวิธีการของสถาบันอุดมศึกษาเอง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 มีมติ เห็นชอบการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (SU-TCAS) โดยรับรวมทุกวิทยาเขต ได้แก่ วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานอธิการบดีตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 13 คณะวิชาและ 1 วิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 8,935 คน โดยมีรายละเอียดการสอบคัดเลือก ดังนี้


โหลดไฟล์ PDF
อ่านต่อ...