ข่าว > การศึกษา > รับสมัครนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์

share
Facebook
Twitter

รับสมัครนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์

21 กรกฏาคม 2564

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแจ้งประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก
ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ตามรายละเอียด ดังนี้

รับสมัครระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 1 ตุลาคม 2564

คำชี้แจงการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (สมัครทาง internet เท่านั้น)บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.graduate.su.ac.th/index.php/2015-09-15-03-03-00

สมัครทางออนไลน์ได้ที่
http://www.graduate.su.ac.th/admission/test.php

กำหนดการรับสมัคร
http://www.graduate.su.ac.th/images/admission/2_2564/schedule_2_2564-1.pdf

ประกาศรับสมัคร
- ภาคปกติ (เรียนวัน - เวลาราชการ)
http://www.graduate.su.ac.th/images/admission/2_2564/n2_64.pdf

- โครงการพิเศษ (เรียนนอกเวลาราชการ)
http://www.graduate.su.ac.th/images/admission/2_2564/s2_64.pdf

รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

- ภาคปกติ (เรียนวัน - เวลาราชการ) เปิดรับสมัคร จำนวน 6 สาขาวิชา ดังนี้

1. ปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
http://www.graduate.su.ac.th/images/admission/2_2564/normal/n_19.pdf

2. ปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
http://www.graduate.su.ac.th/images/admission/2_2564/normal/n_20.pdf

3. ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
http://www.graduate.su.ac.th/images/admission/2_2564/normal/n_PhD_15.pdf

4. ปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
http://www.graduate.su.ac.th/images/admission/2_2564/normal/n_PhD_16.pdf

5. ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
http://www.graduate.su.ac.th/images/admission/2_2564/normal/n_PhD_14.pdf

6. ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
http://www.graduate.su.ac.th/images/admission/2_2564/normal/n_PhD_13.pdf

- โครงการพิเศษ (เรียนนอกเวลาราชการ) เปิดรับสมัคร จำนวน 2 สาขาวิชา ดังนี้
1. ปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
http://www.graduate.su.ac.th/images/admission/2_2564/special/s_06.pdf

2. ปริญญาโท สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
http://www.graduate.su.ac.th/images/admission/2_2564/special/s_13.pdf

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
http://app.graduate.su.ac.th/grad/select.asp?a=9

คำร้องขออนุมัติสมัครสอบคัดเลือก (กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงที่กำหนดไว้)
http://www.graduate.su.ac.th/images/evidence/1-1.pdf

พิมพ์ใบสมัคร และใบแจ้งยอดซ้ำ
http://app.graduate.su.ac.th/grad/searchapplicant.asp?a=9

เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
http://www.graduate.su.ac.th/index.php/2019-02-06-03-04-49

อัตราค่าธรรมเนียม
http://www.graduate.su.ac.th/index.php/2019-02-11-08-27-23

หากมีปัญหาในการสมัคร ออนไลน์
โปรดติดต่อ คุณสุดารัตน์ โทร. 088-2292013 (วัน-เวลาราชการ)

หรือหากสงสัยเรื่องคุณสมบัติผู้สมัครหรือเรื่องอื่นๆ สามารถติดต่อได้ทาง Inbox


อ่านต่อ...