ข่าว > การศึกษา > ขอเชิญนักศึกษาลงทะเบียนฉีดวัคซีน

share
Facebook
Twitter

ขอเชิญนักศึกษาลงทะเบียนฉีดวัคซีน

20 มิถุนายน 2564

มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรทุกพื้นที่การศึกษาที่กรุงเทพ พระราชวังสนามจันทร์ เพชรบุรี
ทุกระดับการศึกษา ตรี โท เอก รับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลศิริราช จ.กรุงเทพฯ และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา จ.นครปฐม

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ 20 มิถุนายน เป็นต้นไป
ผ่านช่องทางตาม link แนบท้ายนี้ https://forms.office.com/r/f71RwG6XVL
ขอให้นักศึกษาตรวจทานรหัสนักศึกษา และหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองในการลงข้อมูลให้ถูกต้อง

ถาม – ตอบ Q&A

Q ถาม : จุดประสงค์การลงทะเบียน
A ตอบ : ต้องการทราบปริมาณวัคซีนที่นักศึกษาต้องการมีจำนวนเท่าไหร่ เพื่อวางแผนบริหารจัดการกับจำนวนวัคซีนที่จะได้รับการจัดสรรในปัจจุบัน และรอบต่อ ๆ ไปที่จะจัดสรรตามมา

Q ถาม : วัคซีนที่ฉีดคือวัคซีนอะไร
A ตอบ : AstraZeneca มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการจัดสรรมาจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Q ถาม : ต้องยกเลิกการลงทะเบียนในระบบของหน่วยงานอื่น ๆ ที่ลงไปแล้วหรือไม่
A ตอบ : ไม่ต้องยกเลิก จนกว่าจะได้รับข้อความตอบกลับทาง e mail ยืนยันว่าได้รับสิทธิ์ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาต้องตอบข้อความยืนยันกลับในระบบ การยืนยันสิทธิ์รับวัคซีนของมหาวิทยาลัยจึงจะสมบูรณ์

Q ถาม : ลงทะเบียนผ่านระบบตาม link ไม่ได้
A ตอบ : การลงทะเบียน นักศึกษาต้อง sing in เข้าระบบผ่าน e mail มหาวิทยาลัยศิลปากร xxxxxxxxx_x@su.ac.th เท่านั้น

Q ถาม : ฝากเพื่อนลงทะเบียนได้ไหม
A ตอบ : ไม่ได้ การเข้าระบบลงทะเบียนต้อง sing in เข้าระบบผ่าน e mail มหาวิทยาลัยศิลปากร xxxxxxxxx_x@su.ac.th ที่เป็นชื่อนามสกุลของนักศึกษา ซึ่งเป็นการยืนยันตัวตน

Q ถาม : จะได้รับการยืนยันช่องทางไหน
A ตอบ : e mail ของมหาวิทยาลัยศิลปากร xxxxxxxxx_x@su.ac.th และ xxxxxxxx_x@silpakorn.edu เมื่อนักศึกษาได้รับข้อความยืนยันการได้รับวัคซีนแล้ว นักศึกษาต้องทำการตอบยืนยันใช้สิทธิ์อีกครั้งระบบถึงจะสมบูรณ์ ในกรณีที่ไม่ตอบยืนยันรายชื่อจะถูกเลื่อนให้เขารับวัคซีนในรอบต่อไป

Q ถาม : หากลงทะเบียนสำเร็จแล้วจะได้รับ e mail ตอบกลับยืนยันได้รับสิทธิ์เข้ารับวัคซีนภายในกี่วัน
A ตอบ : 1-3 วัน ในกรณีที่ไม่ได้รับการยืนยัน แสดงว่ารอบการรับวัคซีนดังกล่าวมีผู้ลงทะเบียนก่อนหน้าได้รับวัคซีนเต็มจำนวนที่ถูกจัดสรรแล้ว เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรวัคซีนรอบใหม่มา รายชื่อที่ไล่เรียงลำดับต่อไปในการลงทะเบียนก็จะได้รับการยืนยันสิทธิ์เข้ารับวัคซีน

Q ถาม : นักศึกษาต่างชาติสามารถลงทะเบียนได้ไหม
A ตอบ : ลงได้ โดยใช้รหัสนักศึกษา และ sing in เข้าระบบผ่าน e mail xxxxxxxxx_x@su.ac.th เหมือนนักศึกษาไทยปกติ

Q ถาม : จะได้รับการฉีดวัคซีนที่ไหน
A ตอบ : สถานที่เข้ารับการฉีดวัคซีนของมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ปัจจุบัน (20 มิ.ย.) มี 2 ที่ คือ โรงพยาบาลศิริราช และศูนย์การแพทย์กาญจนา ศาลายา การฉีดที่ใดจะถูกจัดสรรตามการจ่ายวัคซีนที่แต่ละสถานพยาบาลได้รับ ไม่สามารถเลือกจุดรับวัคซีนได้

Q ถาม : จะเริ่มได้ฉีดวัคซีนเมื่อไหร่
A ตอบ : โรงพยาบาลศิริราช ประมาณการช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมิถุนายน เป็นต้นไป ในส่วนของศูนย์การแพทย์กาญจนา ประมาณการช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกรกฎาคม

Q ถาม : มีช่องทางตรวจสอบการลงทะเบียน และการแจ้งสถานที่เข้ารับการฉีดไหม
A ตอบ : สามารถตรวจสอบสถานะของตนเองได้ตาม link ที่แนบมานี้
https://silpakorn.sharepoint.com/sites/BDT-Team/Lists/GETVACCIN_COVID_STUDENTSU/Personal.aspx

Q ถาม : นักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งยังไม่มี e mail ของมหาวิทยาลัยจะลงทะเบียนได้ไหม
A ตอบ : ขณะนี้อยู่ระหว่างการวางระบบการลงทะเบียนของนักศึกษาปี 1 ถ้าได้ความชัดเจนแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป ขอให้ติดตามประกาศ


อ่านต่อ...