ข่าว > การศึกษา > ตอบข้อสงสัย

share
Facebook
Twitter

ตอบข้อสงสัย

19 มิถุนายน 2564

ตอบข้อสงสัยเรื่องประกาศการจองห้องพัก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

1. เป็นการจองสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์เข้ามาเรียนออนไลน์ในหอพัก

2. หากนักศึกษาสะดวกเรียนออนไลน์ที่บ้านยังไม่ต้องจองหอพัก ทั้งนี้ หากคณะฯ ประกาศให้เรียน onsite มหาวิทยาลัยจะเปิดให้จองหอพักอีกครั้ง

3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาดูตามประกาศของคณะวิชา

4. นักศึกษาสามารถจองหอพักได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป และกรณีจองหอพักจะต้องเดินทางเข้าพักตามวันที่กำหนดในประกาศ

5. หอพักที่เคยจัดเป็นโรงพยาบาลสนาม ได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ อบโอโซน ตามมาตรฐานโดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชะอำและสาธารณสุขอำเภอ พร้อมทั้งมีการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศใหม่ทั้งหมด