ข่าว > การศึกษา > ขอเชิญร่วมทำแบบสอบถาม

share
Facebook
Twitter

ขอเชิญร่วมทำแบบสอบถาม

08 มิถุนายน 2564

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำแบบสอบถามฉบับนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้วิสัยทัศน์และภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร “ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์”
.
ตอบแบบสอบถามได้ที่ https://bit.ly/2RtZcbz หรือสามารถสแกน QR Code