ข่าว > สัมมนา > ขอเชิญเข้าร่วมรับชม การบรรยายออนไลน์

share
Facebook
Twitter

ขอเชิญเข้าร่วมรับชม การบรรยายออนไลน์

27 เมษายน 2564

โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬา-พลศึกษากับการพัฒนาประเทศ
หัวข้อ

การพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจ
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สาลี่ สุภาภรณ์
อาจารย์ประจำแขนงวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะพลศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564
เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

จัดโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับศูนย์วิจัย นวัตกรรมและพัฒนาวิชาชีพ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล