ข่าว > กิจกรรม > บรรยายพิเศษ

share
Facebook
Twitter

บรรยายพิเศษ

02 เมษายน 2564

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษโดยศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมวิชาการ เครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 6 “การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อความยั่งยืน: ความท้าทายใหม่”