ข่าว > สัมมนา > ประชุมวิชาการ

share
Facebook
Twitter

ประชุมวิชาการ

23 มีนาคม 2564

โครงการจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร : สำนักศิลปกรรม
การประชุมวิชาการเรื่อง“ประสบการณ์งานวิจัย”
วันศุกร์ที่ ๒๖มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖รอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐมอ่านต่อ...