ข่าว > สัมมนา > ประชุมวิชาการ

share
Facebook
Twitter

ประชุมวิชาการ

11 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11
เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง”
วันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 (จัดประชุมแบบออนไลน์)

เปิดรับบทความวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาดังนี้
- กลุ่มศิลปะและการออกแบบ
- กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
- กลุ่มวิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์สุขภาพ /วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม /สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็ม 4 มกราคม – 23 เมษายน 2564
ผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานวิจัยสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมประชุมโดยผ่านระบบได้ที่ http://conference.su.ac.th/register/