ข่าว > กิจกรรม > วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

share
Facebook
Twitter

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

16 พฤศจิกายน 2563

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมงาน

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เทิดไท้ธีรราชบดินทร์ สืบสาน รังสรรค์ศิลป์มรดกไทย

วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ณ อาคารศูนย์เรียนรวม ๒ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

....

กำหนดการ

เวลา ๐๖.๐๐ น. - พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ พระราชวังสนามจันทร์

เวลา ๐๖.๓๐ น. - พิธีบวงสรวงเจ้าที่ ณ บริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม ๒ (ตึกกระทะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

เวลา ๐๘.๓๐ น. - ประธานในพิธี ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมงาน มาพร้อมกัน ณ อาคารศูนย์เรียนรวม ๒

เวลา ๐๘.๔๐ - ๐๙.๔๕ น. -ประธานในพิธี จุดเครื่องทองน้อย และถวายบังคมพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

- การอ่านบทอาศิรวาท “มหาธีรราชาภิสดุดี”

- วงมโหรี ของสาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ บรรเลงเพลงสรรเสริญเสือป่า ผู้ร่วมงานยืนถวายความเคารพ

- ชมสารคดีชุด “ตามรอยเสือป่า ที่มาลูกเสือไทย”

จัดทำโดย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ

- พิธีการถวายเครื่องราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

- ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ ผู้แทนคณะวิชา ผู้แทนศูนย์/สถาบัน/สำนักฯ/ผู้แทนหน่วยงาน ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนนักเรียน และผู้มาร่วมงานถวายเครื่องราชสักการะ ตามลำดับ

-การแสดง “รำพุทธานุภาพ” จากบทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

-การแสดงจินตลีลา “ไร้รักไร้ผล” จากบทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. - พิธีสงฆ์

เวลา ๑๒.๐๐ น.- รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารศูนย์เรียนรวม ๒