ข่าว > กิจกรรม > เนื่องในวาระดิถีสิริมงคลแห่งวันสงกรานต์ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

share
Facebook
Twitter

เนื่องในวาระดิถีสิริมงคลแห่งวันสงกรานต์ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

14 เมษายน 2563

เนื่องในวาระดิถีสิริมงคลแห่งวันสงกรานต์ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ อธิการบดีและคณะผู้บริหารทุกคน ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิที่ท่านเคารพนับถือ คุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนองค์พระพิฆเนศ ได้โปรดประทานพรให้คณาจารย์ พนักงาน ข้าราชการและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านและครอบครัว มีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป คิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมประสงค์ทุกประการ.รวมทั้งอยู่รอดปลอดภัยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภยันตรายทั้งหลายทั้งปวงมากล้ำกรายตลอดไป