ข่าว > กิจกรรม > Website

share
Facebook
Twitter

Website

17 ตุลาคม 2562

 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและหวังเป็นอย่างยิ่งจะสามารถช่วยลดวิกฤตจากภาวะโลกร้อน (Global Warming) ประกอบกับมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia)       มีการจัดอันดับสถาบันการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลกหรือมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินไว้ 6 ด้าน คือ การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการของเสีย การจัดการน้ำ การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามเกณฑ์การประเมินในด้านต่างๆ

ในการนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร์ ได้จัดทำ Website ชื่อ http://www.sugreencampus.su.ac.th/ เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการและเกี่ยวข้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว จึงขอความอนุเคราะห์ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ประชาสัมพันธ์ website ดังกล่าว ลงไว้ที่หน้าหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน UI Green Metric University Ranking 2019


อ่านต่อ...