ข่าว > กิจกรรม > เกษียณเกษม กสานติ์ถิ่น ศิลปากร

share
Facebook
Twitter

เกษียณเกษม กสานติ์ถิ่น ศิลปากร

16 สิงหาคม 2562

พิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม