ข่าว > กิจกรรม > ประกวดราคาซื้อ ระบบเครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

share
Facebook
Twitter

ประกวดราคาซื้อ ระบบเครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 มิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ระบบเครื่องปรับอากาศแบบ         VRV/VRF  จำนวน 1 ระบบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)   สำหรับใช้ราชการใน          คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่    www.su.ac.th   หรือ  www.gprocurement.go.th        หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2849 7532  ในวันและเวลาราชการ   และขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์            (e-bidding)) โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงก่อนวันเสนอราคา  และกำหนดยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562  ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30  น.