ข่าว > กิจกรรม > หยุดการเรียนการสอน

share
Facebook
Twitter

หยุดการเรียนการสอน

30 มกราคม 2562

กรณีปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีค่าเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพิจารณาหยุดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวนั้น

มหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของนักศึกษา จึงประกาศหยุดการเรียนการสอนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และนครปฐม เป็นการชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562