ข่าว > กิจกรรม > คณะเภสัชศาสตร์ สร้างสรรค์ กระดาษ สู่งานวิจัยระดับสากล

share
Facebook
Twitter

คณะเภสัชศาสตร์ สร้างสรรค์ กระดาษ สู่งานวิจัยระดับสากล

01 พฤศจิกายน 2561

ภก.รศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม และคณะ ได้นำกระดาษมาพัฒนนาเป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจวิเคราะห์ในทางเภสัชกรรม จนสามารถนำไปใช้ประโยชน์และตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้
อ่านต่อ...