ข่าว > กิจกรรม > ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร

share
Facebook
Twitter

ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร

12 กุมภาพันธ์ 2561

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อ่านต่อ...