ข่าว > การศึกษา > ผลการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน (ตำแหน่งที่ว่าง)

share
Facebook
Twitter

ผลการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน (ตำแหน่งที่ว่าง)

01 ธันวาคม 2565

กรรมการประเภทคณาจารย์ ประเภทผู้แทนคณะ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกฤษณ์ ศุภพร                                คณะวิทยาศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ                                คณะวิทยาศาสตร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง                        คณะเภสัชศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง ร้อยตำรวจเอกหญิงมาลัย สถิรพันธุ์      คณะเภสัชศาสตร์
5. อาจารย์ ดร.นลินณัฐ ดีสวัสดิ์                                            วิทยาลัยนานาชาติ

กรรมการประเภทพนักงาน
1. นางงามศิลป์ กาบทอง                                                    คณะเภสัชศาสตร์

อ่านต่อ...