ข่าว > การศึกษา > ปิดเส้นทางจราจร

share
Facebook
Twitter

ปิดเส้นทางจราจร

21 พฤศจิกายน 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

เรื่อง  ปิดเส้นทางการจราจร ภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

เป็นการชั่วคราว

……………………………………………..

 ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้ว่าจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการโครงการงานปรับปรุงระบบส่ง – จ่ายกำลังไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน ซึ่งจะต้องมีการตัดและเชื่อมต่อระบบสายสื่อสารจากระบบสายพาดอากาศเป็นระบบเคเบิลลงดิน พร้อมรื้อถอนอุปกรณ์เสาไฟฟ้าและสายสื่อสารของเดิม ในการนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จึงมีความจำเป็นต้อง

1. ปิดประตูทรงพลและปิดการจราจร ตั้งแต่ประตูทรงพล ถึง สำนักหอสมุด และ ปิดการจราจรตั้งแต่อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ ถึง ศูนย์รักษาความปลอดภัย ตามเอกสารแนบ ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 และ วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 18.00 น. 

2. เปิดประตูด้านถนนเหนือวัง ประตูมาลัยแมนและประตูสาธิต ระหว่างวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 และ วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 19.00 น. เพื่อเป็นเส้นทางเข้า – ออก 

 หากมีเหตุขัดข้องประการใด สามารถแจ้งมาที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองงานวิทยาเขตฯ เพื่อจักได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป เบอร์โทรศัพท์ภายใน 200200, 200201 หรือเบอร์โทรศัพท์ภายนอก 034-109-686

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยอย่างสูงในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

    ประกาศ ณ วันที่  21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สำเนียงงาม

    ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์