ข่าว > การศึกษา > ขอแสดงความยินดี

share
Facebook
Twitter

ขอแสดงความยินดี

04 พฤศจิกายน 2565

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ

ศาสตราจารย์ ดร.ภก.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบโดยเอกฉันท์
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ให้ดำรงตำแหน่ง
"อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร"