ข่าว > การศึกษา > ตอบโจทย์วัยทำงาน

share
Facebook
Twitter

ตอบโจทย์วัยทำงาน

22 กันยายน 2565

ตอบโจทย์วัยทำงาน! กับรายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ต่อยอดการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
หรือทดลองเรียน ก่อนศึกษาต่อในระดับ ป.โท ก็น่าสนใจ
- ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ตุลาคม 2565

- 516 635 การประเมินวัฏจักรชีวิตและการจัดการ
แนวคิดและกรอบดำเนินการของการประเมินวัฏจักรชีวิต ตัวเลือกของวิธีการประเมินผลกระทบ การจัดการสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต การจำลองสถานการณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ในการประเมินวัฏจักรชีวิต การพัฒนาด้านเทคนิคและการประยุกต์การประเมินวัฏจักรชีวิตในอุตสาหกรรม การประเมินรอยเท้าคาร์บอน กรณีศึกษา
- ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3BLbCQH
- 516 636 การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
การวิเคราะห์ปัญหาการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เครื่องมือการจัดการสิ่งแวดล้อม ศาสตร์พระราชาในรัชกาลที่ 9 การวางแผนการฟื้นฟูเพื่อความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ กรณีศึกษา
- ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3UgcXpB

- ทดลองเรียน ก่อนศึกษาต่อในระดับ ป.โท
- ลดเวลาเรียน ป.โท เรียน ป.ตรีอยู่ ก็ลงทะเบียนได้
- ต่อยอดการทำงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- หากลงทะเบียนแบบสะสมหน่วยกิต สามารถเทียบโอนได้

เมื่อผ่านเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด
- ได้รับประกาศนียบัตร เมื่อเข้าเรียนครบตามเงื่อนไข

- พิเศษ! ส่วนลด 20% ให้กับ
* นักศึกษา ม.ศิลปากร
* ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจาก ม.ศิลปากร
* บุคลากรที่สังกัดใน ม.ศิลปากร
* ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนรายวิชา/ชุดวิชาในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
* ผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรฝึกอบรมในระบบคลังหน่วยกิตมาแล้วอย่างน้อย 1 หลักสูตร

- ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ตุลาคม 2565
ผ่านเว็บไซต์ https://su4life.com
หรือสแกน QR Codeที่หน้าโปสเตอร์แต่ละรายวิชา

- พบปัญหา/ข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่
โทร. 06-5936-5560
Line ID : su4life
Inbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn/